logo

Strona projektu w jęz. angielskim: yepartnership.ibs.org.pl

 

Projekt "Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży" stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak skuteczne jest wsparcie młodych na rynku pracy. Celem projektu jest ewaluacja efektywności wsparcia na rzecz osób młodych w Hiszpanii, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce.

 

Projekt skupi się na badaniu polityk walczących z bezrobociem i biernością młodych wynikających z europejskiego programu „Gwarancja dla młodzieży”. System gwarancji mający za zadanie wspierać młode osoby na rynku pracy wystartował w 2013 roku, jednak jego efekty nie były jeszcze przedmiotem ewaluacji w perspektywie międzynarodowej.

Wspólnym wyzwaniem krajów uczestniczących w projekcie jest wysokie bezrobocie wśród osób młodych i niski potencjał przeprowadzania wysokiej jakości ewaluacji działań mających służyć poprawie sytuacji osób młodych na rynku pracy.

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzona ewaluacja dwóch rodzajów polityk rynku pracy:

  • działań wspierających kreację miejsc pracy i zdobycie doświadczenia (np. staży/bonów stażowych, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania efektów wśród kobiet i mężczyzn;
  • działań służących zwiększeniu dostępności wsparcia dla osób młodych realizowanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia (szczegóły poniżej↓)

Wykorzystane w projekcie metody ewaluacyjne bazować będą na porównywalnych danych administracyjnych z czterech krajów uczestniczących. Ewaluacje zostaną uzupełnione o eksperymenty terenowe (RCT) na Węgrzech, w Polsce i w Hiszpanii. Celem planowanych eksperymentów jest ocena skuteczności interwencji mających rozszerzać zasięg wsparcia PSZ o  osoby młode pozostające poza rynkiem pracy i rejestrami urzędów pracy.

 

Ponadto, projekt zwiększy potencjał instytucji badawczych do realizacji badań ewaluacyjnych interwencji publicznych poprzez stworzenie międzynarodowej sieci badawczej, staże dla doktorantów oraz warsztaty przybliżające metody ewaluacyjne badaczom niezaangażowanym w projekt. W ramach projektu wykorzystywanie metod kontrfaktycznych oceny skuteczności działań na rynku pracy będzie promowane także wśród decydentów. Dzięki temu polityki walczące z bezrobociem i biernością osób młodych mogą stać się bardziej efektywne. 

 

Publiczne Służby Zatrudnienia - badanie

Szczególny nacisk zostanie położony na ewaluację działań skierowanych do młodych osób, które nie są objęte wsparciem instytucjonalnym i znajdują się poza rejestrami publicznych służb zatrudnienia. Dane BAEL pokazują, że ok. 35% osób należących do kategorii NEET jest zarejestrowanych w urzędach pracy. Oznacza to, że znaczna część tej grupy osób nie może skorzystać ze wsparcia oferowanego przez te instytucje. Część z tych osób mogłaby zarejestrować się w PUP, jednak ze względu na różne bariery (osobiste lub środowiskowe) tego nie robi. Dotarcie ze wsparciem do tej grupy osób jest szczególnie trudne i wymaga stosowania odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji oraz współpracy lokalnych partnerów (instytucji rynku pracy ze szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi itp.).

Chcemy przeanalizować w jaki sposób i jakimi kanałami instytucje rynku pracy (w szczególności powiatowe urzędy pracy) docierają do tych osób z ofertą aktywizacyjną. Interesuje nas czy instytucje te prowadzą tzw. działania „outreachowe”, polegające wspieraniu osób poza instytucjami, w środowisku przebywania klienta; jakie to są działania i jaki jest ich zasięg.

Etapy badania:

W ramach pierwszego etapu przeprowadzimy wywiady indywidualne i telefoniczne z przedstawicielami wybranych Wojewódzkich Urzędów Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy.

Następnie opracowana zostanie ankieta internetowa, która zostanie przesłana do wszystkich powiatowych urzędów pracy. Celem ankiety będzie analiza metody dotarcia z ofertą aktywizacyjną do osób z grupy NEET, które pozostają poza rejestrami publicznych służb zatrudnienia.

Ponadto w wybranych urzędach pracy przeprowadzony zostanie eksperyment terenowy, którego celem będzie ocena skuteczności wybranych interwencji mających rozszerzać zasięg wsparcia PSZ o osoby młode pozostające poza rynkiem pracy i rejestrami urzędów pracy.

Nieodzownym warunkiem powodzenia badania jest wsparcie i aktywny udział instytucji, które zostaną objęte badaniem, polegający m.in. na wypełnieniu ankiety czy udzielaniu informacji na temat prowadzonych działań w tym obszarze w ramach wywiadów.

 

***

The EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

Projekt „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży – badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich. Fundusz ten został powołany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w celu promowania zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia młodzieży w Europie.

Projekt realizowany jest przez:

Lider - IBS, Instytut Badań Strukturalnych (Polska)

Budapest Institute for Policy Analysis (Węgry)

Collegio Carlo Alberto (Włochy)

Foundation for Applied Economics Studies - FEDEA (Hiszpania)

National Institute for the Analysis of Public Policies - INAPP (Włochy)

University of the Basque Country (Hiszpania)


Partnerzy eksperccy

NHH Norwegian School of Economics (Norwegia)

Paris School of Economics (Francja)

Bank Światowy

kierownik: Iga Magda

analitycy: Marta Palczyńska, Jan Gromadzki, Mateusz Smoter

kontakt : yepartnership@ibs.org.pl

osoby z IBS