Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży – badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech

Czas realizacji: 10.2018 – 06.2022

Strona projektu w jęz. angielskim: yepartnership.ibs.org.pl

Projekt „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży” stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak skuteczne jest wsparcie młodych na rynku pracy. Celem projektu jest ewaluacja efektywności wsparcia na rzecz osób młodych w Hiszpanii, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce.

Projekt skupi się na badaniu polityk walczących z bezrobociem i biernością młodych wynikających z europejskiego programu „Gwarancja dla młodzieży”. System gwarancji mający za zadanie wspierać młode osoby na rynku pracy wystartował w 2013 roku, jednak jego efekty nie były jeszcze przedmiotem ewaluacji w perspektywie międzynarodowej.

Wspólnym wyzwaniem krajów uczestniczących w projekcie jest wysokie bezrobocie wśród osób młodych i niski potencjał przeprowadzania wysokiej jakości ewaluacji działań mających służyć poprawie sytuacji osób młodych na rynku pracy.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona ewaluacja dwóch rodzajów polityk rynku pracy:

  • działań wspierających kreację miejsc pracy i zdobycie doświadczenia (np. staży/bonów stażowych, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania efektów wśród kobiet i mężczyzn;
  • działań służących zwiększeniu dostępności wsparcia dla osób młodych realizowanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia (szczegóły poniżej↓)

Wykorzystane w projekcie metody ewaluacyjne bazować będą na porównywalnych danych administracyjnych z czterech krajów uczestniczących. Ewaluacje zostaną uzupełnione o eksperymenty terenowe (RCT) na Węgrzech, w Polsce i w Hiszpanii. Celem planowanych eksperymentów jest ocena skuteczności interwencji mających rozszerzać zasięg wsparcia PSZ o  osoby młode pozostające poza rynkiem pracy i rejestrami urzędów pracy.

Ponadto, projekt zwiększy potencjał instytucji badawczych do realizacji badań ewaluacyjnych interwencji publicznych poprzez stworzenie międzynarodowej sieci badawczej, staże dla doktorantów oraz warsztaty przybliżające metody ewaluacyjne badaczom niezaangażowanym w projekt. W ramach projektu wykorzystywanie metod kontrfaktycznych oceny skuteczności działań na rynku pracy będzie promowane także wśród decydentów. Dzięki temu polityki walczące z bezrobociem i biernością osób młodych mogą stać się bardziej efektywne. 

Publiczne Służby Zatrudnienia – badanie

Szczególny nacisk zostanie położony na ewaluację działań skierowanych do młodych osób, które nie są objęte wsparciem instytucjonalnym i znajdują się poza rejestrami publicznych służb zatrudnienia. Dane BAEL pokazują, że ok. 35% osób należących do kategorii NEET jest zarejestrowanych w urzędach pracy. Oznacza to, że znaczna część tej grupy osób nie może skorzystać ze wsparcia oferowanego przez te instytucje. Część z tych osób mogłaby zarejestrować się w PUP, jednak ze względu na różne bariery (osobiste lub środowiskowe) tego nie robi. Dotarcie ze wsparciem do tej grupy osób jest szczególnie trudne i wymaga stosowania odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji oraz współpracy lokalnych partnerów (instytucji rynku pracy ze szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi itp.).

Chcemy przeanalizować w jaki sposób i jakimi kanałami instytucje rynku pracy (w szczególności powiatowe urzędy pracy) docierają do tych osób z ofertą aktywizacyjną. Interesuje nas czy instytucje te prowadzą tzw. działania „outreachowe”, polegające wspieraniu osób poza instytucjami, w środowisku przebywania klienta; jakie to są działania i jaki jest ich zasięg.

Etapy badania:

W ramach pierwszego etapu przeprowadzimy wywiady indywidualne i telefoniczne z przedstawicielami wybranych Wojewódzkich Urzędów Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy.

Następnie opracowana zostanie ankieta internetowa, która zostanie przesłana do wszystkich powiatowych urzędów pracy. Celem ankiety będzie analiza metody dotarcia z ofertą aktywizacyjną do osób z grupy NEET, które pozostają poza rejestrami publicznych służb zatrudnienia.

Ponadto w wybranych urzędach pracy przeprowadzony zostanie eksperyment terenowy, którego celem będzie ocena skuteczności wybranych interwencji mających rozszerzać zasięg wsparcia PSZ o osoby młode pozostające poza rynkiem pracy i rejestrami urzędów pracy.

Nieodzownym warunkiem powodzenia badania jest wsparcie i aktywny udział instytucji, które zostaną objęte badaniem, polegający m.in. na wypełnieniu ankiety czy udzielaniu informacji na temat prowadzonych działań w tym obszarze w ramach wywiadów.

***

Projekt „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży – badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich. Fundusz ten został powołany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w celu promowania zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia młodzieży w Europie.

Projekt realizowany jest przez:

Lider – IBS, Instytut Badań Strukturalnych (Polska)

Budapest Institute for Policy Analysis (Węgry)

Collegio Carlo Alberto (Włochy)

Foundation for Applied Economics Studies – FEDEA (Hiszpania)

National Institute for the Analysis of Public Policies – INAPP (Włochy)

University of the Basque Country (Hiszpania)


Partnerzy eksperccy

NHH Norwegian School of Economics (Norwegia)

Paris School of Economics (Francja)

Bank Światowy

kierownik:
Iga Magda
analitycy:
Marta Palczyńska, Jan Gromadzki, Mateusz Smoter
Kontakt:

yepartnership@ibs.org.pl

Aktualności
Konferencja EALE – The European Association of Labour Economists
Doroczna Konferencja ELE odbyła się w Pradze w dniach 21-23 września 2023. Piotr Lewandowski i Marta Palczyńska reprezentowali na niej IBS.
Konferencja Gender Gaps 2023
Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 11-12 września 2023. IBS reprezentowała Marta Palczyńska.
Badania IBS na ESPE 2023 – the Annual Conference of the European Society for Population Economics
W tym roku konferencja ESPE odbyła się w czerwcu Belgradzie. Marta Palczyńska z IBS przedstawiła referat „The employment effects of a wage subsidy for the young during an economic recovery”, którego współautorkami są Astrid Kunze (NHH) i Iga Magda (IBS).
Marta Palczyńska na SEHO 2023 – the Annual Meeting of the Society of Economics of the Household
SEHO - the Society of Economics of the Household skupia naukowców z całego świata zajmujących się tematyką szeroko rozumianej ekonomii gospodarstwa domowego. Tegoroczne spotkanie zorganizował Uniwersytet Kopenhaski.
Program refundacji wynagrodzeń „Praca dla Młodych” na seminarium IZA
Seminarium „Inequality in Post-Transition and Emerging Economies” pod auspicjami IZA zorganizowali Hartmut Lehmann, Natalia Danzer i Alexander Muravyev. Marta Palczyńska zaprezentowała badania IBS.
Konferencja “Wsparcie zatrudnienia osób młodych” – nadzieja na nowe, lepsze rozwiązania.
„To trudne, ale nie niemożliwe” – pod tym hasłem 8 czerwca 2022 w Brukseli i online zespół osobowości z różnych środowisk zastanawiał się jak poprawić istniejące programy wsparcia zatrudnienia.
Konferencja “Wsparcie zatrudnienia osób młodych” – 8 czerwca 2022, Bruksela i online
Ponad 200 osób z 31 państw – naukowców, przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych, omawiało najważniejsze tematy związane z sytuacją osób młodych na rynku pracy.
Konferencja „Wsparcie Zatrudnienia Osób Młodych” – dołącz do nas!
Co musimy zrobić, żeby poprawić programy wsparcia zatrudnienia młodych? – Iga Magda, wiceprezeska Fundacji Instytut Badań Strukturalnych
Konferencja “Wsparcie zatrudnienia osób młodych”
8 czerwca 2022 Business & Science Poland, Centrum Konferencyjne w Brukseli
Zapytanie ofertowe na badanie w projekcie „Youth Employment PartnerSHIP”
Zapraszamy do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie badań ankietowych (CATI) do projektu. „Youth Employment PartnerSHIP”. Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2020 r.
Zapytanie ofertowe – audyt projektu
Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie audytu dla projektu Youth Employment PartnerSHIP.
Kobiety NEETs – spotkanie Komitetu FEMM w Europarlamencie
Iga Magda wystąpiła na spotkaniu Komitetu ds. Praw Kobiet i Równości Płci (FEMM) w Parlamencie Europejskim z prezentacją dot. sytuacji tzw. NEETów w Europie (27.02).
Youth Employment PartnerSHIP oficjalnie rozpoczęty
Inauguracja Youth Employment PartnerSHIP odbyła się 16.01 podczas konferencji IBS i BŚ. Badacze z projektu zaprezentowali wyniki swoich badań dot. sytuacji młodych na europejskich rynkach pracy.
Inauguracja projektu Youth Employment PartnerSHIP
Serdecznie zapraszamy na inaugurację międzynarodowego projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, która odbędzie się 16 stycznia 2019 r. w Warszawie.
Publikacje
2023-06-15 Wpływ programu refundacji wynagrodzeń  osób młodych na ich zatrudnienie w okresie ożywienia gospodarczego
autorzy:    /   /   / 
Prezentowane badanie dotyczy wpływu na zatrudnienie dużego programu refundacji wynagrodzeń dla młodych osób bezrobotnych. Program ten  został wprowadzony w 2016 r. w okresie ożywienia gospodarczego w Polsce. Skupiamy się na pytaniu, czy efekty programu różniły się między mężczyznami a kobietami. Badanie wykorzystuje duży zbiór danych administracyjnych dotyczących populacji osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Oszacowujemy ...
2022-09-28 Młode kobiety na rynku pracy w Polsce i na Węgrzech
autorzy:    /   /   / 
Luka w zatrudnieniu młodych kobiet i mężczyzn w Polsce i na Węgrzech jest duża w porównaniu z innymi krajami UE. Wynika to głównie z niskich wskaźników zatrudnienia wśród kobiet z małymi dziećmi, które wycofują się z rynku pracy ze względu na obowiązki opiekuńcze. Napotykają one liczne bariery utrudniające im powrót do zatrudnienia, takie jak ograniczony dostęp do dobrej jakości i przystępnych cenowo ...
2022-07-22 Jak dotrzeć ze wsparciem do młodych osób z grupy NEET? Wnioski i lekcje dla polityk publicznych
autorzy:  
Program “Gwarancje dla młodzieży” pomógł znaleźć pracę ok. 30 milionom młodych ludzi w krajach UE w latach 2015 – 2021. Duża grupa osób, do której był skierowany, jednak z niego nie skorzystała. Dlatego nowa edycja programu, “Pomost do zatrudnienia”, kładzie większy nacisk na wspieranie publicznych służb zatrudnienia w docieraniu do większej liczby młodych ludzi, szczególnie ...
2022-07-06 Czy informowanie młodych ludzi na temat narzędzi wsparcia w zatrudnieniu działa?
autorzy:    / 
Przeprowadziliśmy ankietowe badanie eksperymentalne, aby zbadać, czy przekazanie informacji młodym ludziom z grupy NEET (niepracującym, którzy nie uczą się i nie szkolą) na temat oferty urzędów pracy zachęciło ich do rejestracji w tych instytucjach. Uczestników badania przydzieliliśmy losowo do dwóch grup. Osoby przydzielone do pierwszej grupy (grupa eksperymentalna) otrzymywały informacje o usługach oferowanych przez UP. W ślad za informacją przyszły ...
2022-01-14 Wykorzystywanie danych administracyjnych do ewaluacji polityk publicznych – wnioski i rekomendacje
autorzy:  
Wykorzystanie nieprzebranych zasobów baz danych, którymi dysponują liczne instytucje publiczne to  doskonałe narzędzie ewaluacji polityk publicznych. Dane stały się najcenniejszym zasobem wspierającym rozwiązywanie problemów naszych społeczeństw. Uwolnienie, ujednolicenie i scalenie zbiorów danych umożliwiłoby prowadzenie bardziej zaawansowanych analiz i badań, a co za tym idzie usprawnianie podejmowania decyzji oraz zwiększenie efektywności i przejrzystości w instytucjach publicznych. Kolejną zaletą podniesienia efektywności i wykorzystania danych jest poprawa relacji…
2021-03-26 Działania powiatowych urzędów pracy mające na celu upowszechnianie oferty aktywizacyjnej
autorzy:    / 
Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Badamy w nim efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest ...
2021-03-26 Co działa i dla kogo – ewaluacja aktywnych polityk rynku pracy skierowanych do osób młodych w Polsce
autorzy:    /   /   /   / 
Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Badamy w nim efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest ...
2021-03-15 Aktywne polityki rynku pracy dla osób młodych – wnioski i lekcje dla polityk publicznych
autorzy:  
Prezentujemy główne wnioski z ewaluacji aktywnych polityk rynku pracy (ALMP) skierowanych do osób młodych w Polsce, Hiszpanii, na Węgrzech i we Włoszech. W ewaluacjach wykorzystano metody kontrfaktyczne i dane administracyjne. W Hiszpanii i we Włoszech analizowano efektywność instrumentów, które miały na celu zwiększenie stabilności zatrudnienia osób młodych, a w Polsce i na Węgrzech tych, które miały pomóc im zdobyć doświadczenie zawodowe i kwalifikacje. Rekomendacje przedstawione w tym dokumencie mogą wesprzeć projektowanie aktywnych polityk rynku…
2021-03-15 Ewaluacja kontrfaktyczna programów zatrudnienia osób młodych. Przewodnik metodologiczny
autorzy:    /   /   / 
Publikacja powstała w ramach projektu „Youth Employment PartnerSHIP”, który ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób młodych. Badamy w nim efektywność instrumentów wsparcia ludzi młodych, którzy nie pracują się i nie uczą w czterech krajach: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech. Projekt finansowany jest ...
Publicystyka
Osoby z IBS
Magdalena Wojtuch-Krasuska
dyrektor zarządzająca
zobacz więcej
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content