projekt zakończony

( 50 - Publikacji )
2023-02-01 Identyfikacja grup społecznych i podmiotów dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego oraz wykluczenia transportowego i dobór strategii ich wsparcia
autorzy:  
Celem projektu było usystematyzowanie dostępnych danych na temat grup społecznych i podmiotów wrażliwych na ceny energii i paliw, w kontekście przygotowanego Społecznego Funduszu Klimatycznego. W projekcie opracowaliśmy charakterystyki gospodarstw domowych narażonych na:(1) ubóstwo energetyczne,(2) wykluczenie transportowe,(3) mikro-firm eksponowanych na wzrost cen energii. Zaproponowaliśmy także rekomendacje społecznie sprawiedliwych działań, wspierających transformację energetyczną.  * * * Projekt został zrealizowany dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska(nr umowy: DFE-VI-12/2022)
2021-07-27 Mapowanie firm i pracowników pośrednio dotkniętych zamknięciem kopalni
autorzy:  
Celem projektu jest opracowanie charakterystyki osób pracujących w sektorze górniczym i okołogórniczym wraz ze zmapowaniem bezpośrednich dostawców górnictwa na Górnym Śląsku, Wielkopolsce oraz Dolnym Śląsku. W projekcie: przygotujemy profil demograficzny pracowników górnictwa i sektora okołogórniczego zmapujemy sieć firm okołogórniczych na podstawie dokumentacji przetargowych opracujemy charakterystykę firm okołogórniczych oraz określimy liczbę oraz strukturę zatrudnionych na podstawie danych administracyjnych i Badania Struktury Wynagrodzeń *** Projekt realizujemy dla Banku Światowego…
2021-06-15 Zaangażowany tata od początku!
autorzy:  
Dużą barierą przy podziale urlopów rodzicielskich jest brak odpowiedniej wiedzy u mężczyzn, brak wsparcia ze strony otoczenia oraz silnie zakorzenione stereotypy. Edukacja mężczyzny w procesie przygotowania się do rodzicielstwa jest kluczowa zarówno w kontekście nawiązywania relacji z dzieckiem i opieki nad nim, jak i praw jakie mu przysługują już po porodzie. Uważamy, że jakość i dostępność edukacji w tym temacie dla mężczyzn jest niewystarczająca, co przekłada się m.in. na niski udział ojców w wykorzystywaniu…
2021-05-17 Zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze publicznym
autorzy:  
Celem projektu jest opisanie historycznych zmian w funduszu wynagrodzeń w sektorze publicznych oraz identyfikacja czynników, które mogą wpływać na jego zmiany w przyszłości. W szczególności przeanalizujemy: adekwatność płac w administracji publicznej zróżnicowanie regionalne płac w administracji publicznej strukturę demograficzną zatrudnienia w administracji publicznej wpływ płacy minimalnej na fundusz płac W oparciu o przeprowadzone analizy, sformułujemy rekomendacje dotyczące polityki ustalania płac.   *** Projekt finansowany jest przez Bank Światowy
2020-10-19 Kierunki Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i Rozwoju dla Województwa Śląskiego
autorzy:  
Celem projektu jest wsparcie interesariuszy w województwie śląskim w przygotowaniu dokumentów strategicznych mających na celu zaplanowanie przejścia gospodarki regionu w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Do wskazanych dokumentów należą m.in. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji oraz odpowiednie programy operacyjne, opracowane w w oparciu o analizy sytuacji ekonomicznej oraz rynku pracy. Realizując projekt między innymi: opracujemy kompleksową diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiegookreślimy rolę górnictwa węgla kamiennego oraz sektora okołogórniczego w gospodarce…
2020-05-05 Ubóstwo energetyczne a zdrowie
autorzy:  
Celem projektu jest oszacowanie zależności  pomiędzy ubóstwem energetycznym i zdrowiem. Wykorzystamy do tego badanie terenowe w Tychach i Rudzie Śląskiej. Nasz projekt jako jeden z pierwszych w Polsce połączy dane na temat zdrowia oraz wykorzystania energii w gospodarstwach domowych. Ubóstwo energetyczne może wiązać się  z występowaniem problemów ze zdrowiem, w szczególności chorób płuc, co zostało wykazane w badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Ogólne wnioski z analiz w tych krajach chcemy szczegółowo…
2020-05-05 Rynek pracy w województwie śląskim i neutralność klimatyczna w 2050 r.
autorzy:  
Celem projektu jest oszacowanie wpływu osiągnięcia neutralności klimatycznej na rynek pracy w województwie śląskim. Sprawiedliwa transformacja Śląska jest kluczowa dla ograniczenia emisji w sektorze energetycznym i zminimalizowania społecznych kosztów tego procesu. W naszym projekcie zakładamy ambitne cele klimatyczne dla Polski i uwzględniamy różnice w strukturze i umiejętnościach w prognozie zatrudnienia w sektorze górniczym. Realizując projekt: Opracujemy prognozę zatrudnienia w sektorze górnictwa w oparciu o scenariusz neutralności klimatycznej 2050.…
2019-10-04 Modelowanie skutków polityki klimatycznej w Chile
autorzy:  
W latach 2013-2014 eksperci z Instytutu Badań Strukturalnych uczestniczyli w projekcie MAPS Chile.        W jego ramach opracowano model gospodarki chilijskiej i za jego pomocą oszacowano makroekonomiczny wpływ planowanych działań mających na celu redukcję emisji. Niniejszy projekt, realizowany od sierpnia 2019 do stycznia 2020, ma na celu aktualizację modelu i ponowne oszacowanie skutków polityki klimatycznej, którą rząd chilijski ma zamiar prowadzić do 2030 roku w ramach spełnienia deklaracji dotyczących…
2019-10-04 Struktura zadań zawodowych w krajach o różnych poziomach rozwoju
autorzy:  
W ostatnich latach gwałtownie wzrosło zainteresowanie tym, w jaki sposób nowe technologie kształtują charakter pracy. Ekonomiści często sięgają po analizę zmian w zadaniach zawodowych celem zrozumienia, w jaki sposób te procesy kształtują sytuację na rynkach pracy. W tym projekcie opracowujemy metodologię szacowania struktury zadań zawodowych w krajach na różnych poziomach rozwoju. Wykorzystujemy wyniki wcześniejszych prac badawczych Piotra Lewandowskiego, Alberta Park, Wojciecha Hardy’ego i Yang Du do stworzenia modeli ekonometrycznych…
2019-09-30 Rynek mieszkaniowy w Polsce i jego wpływ na rynek pracy
autorzy:  
Niedostateczna podaż mieszkań w Polsce skutkuje ich ograniczoną dostępnością, potęgowaną przez przestrzenne niedopasowanie podaży mieszkań do popytu. Celem projektu jest przeprowadzanie pogłębionej analizy porównawczej polskiego rynku mieszkaniowego z innymi krajami UE oraz zbadanie wpływu ograniczonej dostępności mieszkań na mobilność przestrzenną pracowników. Analiza, dokonana przy użyciu danych o dochodach i wydatkach gospodarstw domowych, pokazuje wpływ wydatków mieszkaniowych na możliwości emigracji do większych ośrodków miejskich dla różnych…
2019-05-08 Optymalne narzędzia transformacji dla Śląska
autorzy:  
Celem projektu jest ocena perspektyw zatrudnienia pracowników opuszczających sektor górniczy na Śląsku. Badanie będzie oparte na przypadku Śląska, ponieważ jest to najbardziej intensywny pod względem węgla region w Polsce (zarówno pod względem produkcji, jak i konsumpcji) z najwyższym zatrudnieniem w górnictwie węglowym, osiągając obecnie około 84 000 osób. Badanie pomoże złagodzić niepewność dotyczącą społeczno-ekonomicznych skutków dalszej redukcji zatrudnienia, a tym samym zwiększyć akceptację dla wycofywania…
2019-03-12 Cykl debat „Młodzi o systemie emerytalnym”
autorzy:  
Wspólny projekt ZUS oraz IBS „Młodzi o systemie emerytalnym” to cykl debat poświęconych tematowi systemu emerytalnego, których uczestnikami będą młodzi ludzie – przedstawiciele kół naukowych i organizacji studenckich. Debaty będą odbywały się na uczelniach wyższych w całej Polsce. Dla młodych ludzi debaty mają być okazją do poszerzenia wiedzy o systemie emerytalnym i przedstawienia swojego punktu widzenia na ten temat. Dla publiczności (w tym przedstawicieli administracji publicznej) –…
Skip to content