Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Czas realizacji: 01.07.2021 - 31.10.2023

Celem projektu jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. To z kolei ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON). Konwencja zobowiązuje Państwa-strony tego dokumentu do podjęcia wszelkich działań na rzecz urzeczywistniania postanowień i monitorowania ich realizacji, a także upowszechniania jej zapisów w świadomości obywateli, w tym obywateli z niepełnosprawnościami. Ratyfikacja Konwencji ONZ nałożyła więc na Polskę stały obowiązek usuwania barier, które napotykają osoby z niepełnosprawnościami w realizacji swoich praw. Realizacja niektórych z nich wymaga podjęcia działań legislacyjnych czy też edukacyjnych.

Opracowanie, a następnie przyjęcie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami będzie służyło zapewnieniu pełniejszej możliwości realizacji prawa do godnego i niezależnego życia przez każdą osobę z niepełnosprawnościami. Realizacja działań z zakresu komunikacji społecznej jest zgodna z dokumentami projektowymi i jest implementacją zapisów KPON podnoszących świadomość społeczną oraz rozwijających wrażliwość na prawa osób z niepełnosprawnościami, popieranie pozytywnego postrzegania i zachęcanie wszystkich środków masowego przekazu do przedstawiania wizerunku osób z niepełnosprawnościami, zapewnią szeroki dostęp do informacji o wypracowanych rozwiązaniach w ramach projektu oraz dostępności prezentowanych materiałów, uwzględniając różne formy niepełnosprawności i związane z nimi trudności dostępu do informacji.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Analiza faktyczna sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
  2. Przygotowanie projektu nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, wraz z oceną Skutków regulacji i uzasadnieniem proponowanych rozwiązań.
  3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych wypracowanego projektu ustawy wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) i innych zmian legislacyjnych.
  4. Analiza uwag z konsultacji i dokonanie, w oparciu o wyniki konsultacji społecznych, ewentualnych modyfikacji pierwotnych projektów dokumentów.
  5. Przeprowadzenie procesu legislacyjnego projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami i dokumentów towarzyszących.
  6. Upowszechnianie informacji na temat nowych rozwiązaniach legislacyjnych wynikających z ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami.

***

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0066-21

Projekt realizowany w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego
i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu to 9 999 998,65 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 8 427 998,86 PLN, co stanowi 84,28% wartości projektu.


U schyłku 2023 roku Projekt został zakończony. Produkty z projektu, czyli opracowania, raporty i analizy zmierzające do stworzenia ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami zostały zamieszczone na stronie projektu.

kierowniczka projektu:
Anna Sobierańska
ekspertka:
Iga Magda
ekspertka:
Katarzyna Lipowska
ekspertka:
Agata Rozszczypała
Partnerzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych.

 

Publicystyka
Jak zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce?
Pomimo promowania inkluzywności w miejscu pracy, stałe zatrudnienie jest rzadkością wśród osób z niepełnosprawnością. Pracują znacznie rzadziej niż inni. Czy edukacja odegra kluczową rolę w przezwyciężeniu tych barier i zwiększeniu szans osób z niepełnosprawnościami na zatrudnienie?
Osoby z IBS
Anna Sobierańska
koordynatorka programów społecznych
zobacz więcej
Marta Kołczewiak
kierownik działu administracji
zobacz więcej
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content