projekt zakończony

( 51 - Publikacji )
2019-03-12 Cykl debat „Młodzi o systemie emerytalnym”
autorzy:  
Wspólny projekt ZUS oraz IBS „Młodzi o systemie emerytalnym” to cykl debat poświęconych tematowi systemu emerytalnego, których uczestnikami będą młodzi ludzie – przedstawiciele kół naukowych i organizacji studenckich. Debaty będą odbywały się na uczelniach wyższych w całej Polsce. Dla młodych ludzi debaty mają być okazją do poszerzenia wiedzy o systemie emerytalnym i przedstawienia swojego punktu widzenia na ten temat. Dla publiczności (w tym przedstawicieli administracji publicznej) –…
2018-12-27 Zaadresowanie problemu bezrobocia technologicznego w Polsce
autorzy:  
Postęp technologiczny przyspiesza zmiany charakteru pracy – zadania, które wykonujemy obecnie wymagają innych umiejętności niż kiedyś. Rozwój technologii ICT w USA i Europie Zachodniej oraz wzrost znaczenia pracy umysłowej pogorszył sytuacje pracowników wykonujących zadania rutynowe i pracę fizyczną – ryzyko bezrobocia w tej grupie rośnie, a płace względne spadają. Polska nie doświadczyła jeszcze digitalizacji i automatyzacji na rynku pracy, ale wkrótce będzie musiała stawić czoła konsekwencjom…
2018-11-20 Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży – badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech
autorzy:  
Strona projektu w jęz. angielskim: yepartnership.ibs.org.pl Projekt „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży” stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak skuteczne jest wsparcie młodych na rynku pracy. Celem projektu jest ewaluacja efektywności wsparcia na rzecz osób młodych w Hiszpanii, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce. Projekt skupi się na badaniu polityk walczących z bezrobociem i biernością młodych wynikających z europejskiego programu „Gwarancja dla młodzieży”. System gwarancji mający za zadanie wspierać młode osoby na rynku pracy wystartował w 2013 roku, jednak jego…
2018-08-14 Elastyczność czasu pracy, cechy osobowości a luka w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
autorzy:  
Celem naszego projektu jest wieloaspektowe zbadanie źródeł nierówności płacowych kobiet i mężczyzn. Zrozumienie związku pomiędzy elastycznością w miejscu pracy a luką płacową kobiet i mężczyzn jest kluczowe w obliczu trwających dyskusji o uelastycznianiu rynku pracy i konsekwencjach rosnącej roli nowych form zatrudnienia. Wykorzystanie danych na poziomie pojedynczych pracowników i firm pozwoli zrozumieć, w jaki sposób polityki antydyskryminacyjne kształtowane na poziomie firm, mogłyby zmniejszyć lub całkowicie zniwelować…
2018-05-07 Transformacja energetyczna w subregionie konińskim
autorzy:  
Celem projektu jest opracowanie strategii transformacji społeczno-ekonomicznej i technologicznej w subregionie konińskim. Odwołując się do pojęcia sprawiedliwej transformacji chcemy zaproponować rozwiązania dla osób i społeczności lokalnych, w których miejsca pracy i dobrostan są zagrożone przez szybkie zmiany jakie zachodzą w górnictwie węgla brunatnego i energetyce. Projekt opiera się na animowaniu współpracy w subregionie: będziemy dążyć do przedstawienia jasnych rekomendacji, możliwych do wdrożenia przez administrację samorządową oraz sektor prywatny. *** Projekt jest finansowany…
2018-02-02 System prognozowania polskiego rynku pracy
autorzy:  
Głównym celem projektu jest wdrożenie nowatorskiej metody prognozowania popytu na pracę, podaży pracy oraz luki popytowo-podażowej i opracowanie nowego narzędzia służącego do wyznaczania szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 roku. Rozszerzenie zakresu  tematycznego dostępnych prognoz oraz funkcjonalności  narzędzia umożliwi instytucjom rynku pracy uzyskanie dodatkowych informacji i danych,  a tym samym wesprze służby zatrudnienia  w planowaniu efektywnych i trafnych działań.   Projekt jest realizowany…
2018-02-01 Kapitał społeczny rodziców i ich sytuacja na rynku pracy a czas spędzany z dziećmi
autorzy:  
Czas, który rodzice spędzają z dziećmi, w szczególności czas spędzony na aktywnościach edukacyjnych, jest kluczowym elementem stymulującym rozwój umiejętności dzieci oraz silnie determinuje ich przyszłe osiągnięcia życiowe, takie jak poziom wykształcenia, sytuacja zawodowa czy dochody. Różnice w ilości czasu, jakie dzieci spędzają z rodzicami na aktywnościach edukacyjnych są zatem jednym z głównych czynników napędzających nierówności społeczno-ekonomiczne. W projekcie podejmujemy się kompleksowej analizy czynników wpływających na ilość czasu przeznaczonego…
2017-11-20 Tam, ale nie z powrotem? Jednorazowe przejście między autoryzowanymi i nieautoryzowanymi źródłami dóbr kultury
autorzy:  
Celem projektu jest określenie procesu rezygnacji z autoryzowanego źródła kultury na korzyść nieautoryzowanego oraz potencjalnych ścieżek powrotu do tego pierwszego. Zbadamy, czy jednorazowa zachęta do skorzystania z nieautoryzowanych lub autoryzowanych źródeł kultury jest w stanie trwale zmienić preferencje konsumenta ze względu np. na istnienie jednorazowych kosztów zmiany. Dowiemy się także, jak daleko sięgają efekty pojawienia się w sieci nieautoryzowanych kopii danego dobra, jeśli jego legalny odpowiednik nie jest…
2017-11-15 Wpływ polityki klimatycznej na rynek pracy
autorzy:  
Zagadnienia związane z polityką klimatyczną wzbudzają duże zainteresowanie zarówno wśród polityków jak i w środowisku akademickim. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, która już dziś jest priorytetem w wielu krajach rozwiniętych, wpłynie na zmianę struktury całej gospodarki. Transformacja ta wiąże się z szansami rozwojowymi, ale też z ryzykiem utraty pracy dla wielu pracowników. Zrozumienie mechanizmów, które nią rządzą jest pierwszym krokiem do przygotowania polityki wspierającej zagrożone grupy. Zasadniczym…
2017-11-01 Modelowanie systemów emerytalnych w warunkach niepełnej racjonalności – propozycje dla polityki gospodarczej
autorzy:  
Większość modeli makroekonomicznych reform systemów emerytalnych zakłada, że ludzie są dalekowzroczni i postępują racjonalnie. W  modelach tych, prawidłowa odpowiedź na długowieczność oraz niektóre reformy systemu emerytalnego polega na zwiększeniu prywatnych oszczędności dobrowolnych oraz podaży pracy. Tymczasem dane ze świata rzeczywistego sugerują, że taka reakcja, jeśli w ogóle występuje, jest stosunkowo słaba. Prawdopodobnie jest to przejawem silnego wpływu czynników krótkofalowych na oszczędności w cyklu życia oraz podaż pracy.W ramach realizowanego projektu…
2017-10-25 TRANSrisk
autorzy:  
Celem projektu jest pogłębienie naszego zrozumienia ryzyka, niepewności i zależności związanych z różnymi ścieżkami niskoemisyjnej transformacji. TRANSrisk stworzy nowe ramy badawcze służące do oceny i analizy kosztów i zysków związanych z tymi ścieżkami. Konsorcjum stworzy też zestaw narzędzi analitycznych, które będą wsparciem dla decydentów przy projektowaniu polityk publicznych. TRANSrisk jest projektem programu badawczego Komisji Europejskiej Horyzont 2020. IBS realizuje projekt w ramach…
2017-10-15 Badanie efektów wsparcia realizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
autorzy:  
Celem projektu jest ewaluacja skuteczności i efektywności wsparcia na rzecz osób młodych realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania ilościowe uczestników wparcia oraz wywiady jakościowe z koordynatorami projektów. Na podstawie w ten sposób pozyskanych danych zostaną wyliczone wskaźniki efektywności wsparcia, w tym efektywności netto, których obowiązek nakłada na państwa członkowskie Komisja Europejska. Zbadany zostanie wpływ wsparcia…
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content