projekt zakończony

( 50 - Publikacji )
2018-12-27 Zaadresowanie problemu bezrobocia technologicznego w Polsce
autorzy:  
Postęp technologiczny przyspiesza zmiany charakteru pracy – zadania, które wykonujemy obecnie wymagają innych umiejętności niż kiedyś. Rozwój technologii ICT w USA i Europie Zachodniej oraz wzrost znaczenia pracy umysłowej pogorszył sytuacje pracowników wykonujących zadania rutynowe i pracę fizyczną – ryzyko bezrobocia w tej grupie rośnie, a płace względne spadają. Polska nie doświadczyła jeszcze digitalizacji i automatyzacji na rynku pracy, ale wkrótce będzie musiała stawić czoła konsekwencjom…
2018-11-20 Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży – badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech
autorzy:  
Strona projektu w jęz. angielskim: yepartnership.ibs.org.pl Projekt „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży” stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak skuteczne jest wsparcie młodych na rynku pracy. Celem projektu jest ewaluacja efektywności wsparcia na rzecz osób młodych w Hiszpanii, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce. Projekt skupi się na badaniu polityk walczących z bezrobociem i biernością młodych wynikających z europejskiego programu „Gwarancja dla młodzieży”. System gwarancji mający za zadanie wspierać młode osoby na rynku pracy wystartował w 2013 roku, jednak jego…
2018-08-14 Elastyczność czasu pracy, cechy osobowości a luka w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
autorzy:  
Celem naszego projektu jest wieloaspektowe zbadanie źródeł nierówności płacowych kobiet i mężczyzn. Zrozumienie związku pomiędzy elastycznością w miejscu pracy a luką płacową kobiet i mężczyzn jest kluczowe w obliczu trwających dyskusji o uelastycznianiu rynku pracy i konsekwencjach rosnącej roli nowych form zatrudnienia. Wykorzystanie danych na poziomie pojedynczych pracowników i firm pozwoli zrozumieć, w jaki sposób polityki antydyskryminacyjne kształtowane na poziomie firm, mogłyby zmniejszyć lub całkowicie zniwelować…
2018-05-07 Transformacja energetyczna w subregionie konińskim
autorzy:  
Celem projektu jest opracowanie strategii transformacji społeczno-ekonomicznej i technologicznej w subregionie konińskim. Odwołując się do pojęcia sprawiedliwej transformacji chcemy zaproponować rozwiązania dla osób i społeczności lokalnych, w których miejsca pracy i dobrostan są zagrożone przez szybkie zmiany jakie zachodzą w górnictwie węgla brunatnego i energetyce. Projekt opiera się na animowaniu współpracy w subregionie: będziemy dążyć do przedstawienia jasnych rekomendacji, możliwych do wdrożenia przez administrację samorządową oraz sektor prywatny. *** Projekt jest finansowany…
2018-02-02 System prognozowania polskiego rynku pracy
autorzy:  
Głównym celem projektu jest wdrożenie nowatorskiej metody prognozowania popytu na pracę, podaży pracy oraz luki popytowo-podażowej i opracowanie nowego narzędzia służącego do wyznaczania szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 roku. Rozszerzenie zakresu  tematycznego dostępnych prognoz oraz funkcjonalności  narzędzia umożliwi instytucjom rynku pracy uzyskanie dodatkowych informacji i danych,  a tym samym wesprze służby zatrudnienia  w planowaniu efektywnych i trafnych działań.   Projekt jest realizowany…
2018-02-01 Kapitał społeczny rodziców i ich sytuacja na rynku pracy a czas spędzany z dziećmi
autorzy:  
Czas, który rodzice spędzają z dziećmi, w szczególności czas spędzony na aktywnościach edukacyjnych, jest kluczowym elementem stymulującym rozwój umiejętności dzieci oraz silnie determinuje ich przyszłe osiągnięcia życiowe, takie jak poziom wykształcenia, sytuacja zawodowa czy dochody. Różnice w ilości czasu, jakie dzieci spędzają z rodzicami na aktywnościach edukacyjnych są zatem jednym z głównych czynników napędzających nierówności społeczno-ekonomiczne. W projekcie podejmujemy się kompleksowej analizy czynników wpływających na ilość czasu przeznaczonego…
2017-11-20 Tam, ale nie z powrotem? Jednorazowe przejście między autoryzowanymi i nieautoryzowanymi źródłami dóbr kultury
autorzy:  
Celem projektu jest określenie procesu rezygnacji z autoryzowanego źródła kultury na korzyść nieautoryzowanego oraz potencjalnych ścieżek powrotu do tego pierwszego. Zbadamy, czy jednorazowa zachęta do skorzystania z nieautoryzowanych lub autoryzowanych źródeł kultury jest w stanie trwale zmienić preferencje konsumenta ze względu np. na istnienie jednorazowych kosztów zmiany. Dowiemy się także, jak daleko sięgają efekty pojawienia się w sieci nieautoryzowanych kopii danego dobra, jeśli jego legalny odpowiednik nie jest…
2017-11-15 Wpływ polityki klimatycznej na rynek pracy
autorzy:  
Zagadnienia związane z polityką klimatyczną wzbudzają duże zainteresowanie zarówno wśród polityków jak i w środowisku akademickim. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, która już dziś jest priorytetem w wielu krajach rozwiniętych, wpłynie na zmianę struktury całej gospodarki. Transformacja ta wiąże się z szansami rozwojowymi, ale też z ryzykiem utraty pracy dla wielu pracowników. Zrozumienie mechanizmów, które nią rządzą jest pierwszym krokiem do przygotowania polityki wspierającej zagrożone grupy. Zasadniczym…
2017-11-01 Modelowanie systemów emerytalnych w warunkach niepełnej racjonalności – propozycje dla polityki gospodarczej
autorzy:  
Większość modeli makroekonomicznych reform systemów emerytalnych zakłada, że ludzie są dalekowzroczni i postępują racjonalnie. W  modelach tych, prawidłowa odpowiedź na długowieczność oraz niektóre reformy systemu emerytalnego polega na zwiększeniu prywatnych oszczędności dobrowolnych oraz podaży pracy. Tymczasem dane ze świata rzeczywistego sugerują, że taka reakcja, jeśli w ogóle występuje, jest stosunkowo słaba. Prawdopodobnie jest to przejawem silnego wpływu czynników krótkofalowych na oszczędności w cyklu życia oraz podaż pracy.W ramach realizowanego projektu…
2017-10-25 TRANSrisk
autorzy:  
Celem projektu jest pogłębienie naszego zrozumienia ryzyka, niepewności i zależności związanych z różnymi ścieżkami niskoemisyjnej transformacji. TRANSrisk stworzy nowe ramy badawcze służące do oceny i analizy kosztów i zysków związanych z tymi ścieżkami. Konsorcjum stworzy też zestaw narzędzi analitycznych, które będą wsparciem dla decydentów przy projektowaniu polityk publicznych. TRANSrisk jest projektem programu badawczego Komisji Europejskiej Horyzont 2020. IBS realizuje projekt w ramach…
2017-10-15 Badanie efektów wsparcia realizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
autorzy:  
Celem projektu jest ewaluacja skuteczności i efektywności wsparcia na rzecz osób młodych realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania ilościowe uczestników wparcia oraz wywiady jakościowe z koordynatorami projektów. Na podstawie w ten sposób pozyskanych danych zostaną wyliczone wskaźniki efektywności wsparcia, w tym efektywności netto, których obowiązek nakłada na państwa członkowskie Komisja Europejska. Zbadany zostanie wpływ wsparcia…
2017-10-05 Luka płacowa kobiet i mężczyzn w ujęciu kohortowym
autorzy:  
Celem  naukowym projektu jest analiza determinant zróżnicowania płac kobiet i mężczyzn w różnych grupach wieku oraz z perspektywy polityki zarządzania na poziomie firmy. Zbadamy, czy determinanty luki płacowej różnią się wśród kobiet i mężczyzn w różnym wieku i czy ta zależność jest inna dla osób lepiej oraz gorzej zarabiających. Chcemy ponadto zweryfikować, czy i w jak dużym stopniu luka płacowa może być kształtowana przez politykę firmy, w  zakresie zarządzania personelem i kształtowania…
Skip to content