Jak wydawane są moje podatki?

Czas realizacji: 10.2014 - 04.2016

Celem projektu realizowanego przez Instytut Badań Strukturalnych w partnerstwie z Fundacją ePaństwo było wzmocnienie kontroli obywatelskiej nad finansami państwa. W ramach projektu zostały uporządkowane, udostępnione oraz przystępnie omówione dane statystyczne na temat finansów publicznych w Polsce w latach 2004-2016. Powstała interaktywna aplikacja internetowa pokazującą, ile państwo wydaje na różne cele publiczne oraz hurtownia danych, która pozwala ściągnąć w formacie csv zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014. Nasze dane i aplikacja są upowszechniane wśród organizacji pozarządowych oraz obywateli w celu wzmocnienia działań strażniczych. Instytucjom administracji publicznej udzielamy wsparcia informacyjnego, aby lepiej udostępniały dane dotyczące finansów publicznych.

W ramach projektu powstało szereg publikacji na temat finansów publicznych w Polsce (wszystkie dostępne poniżej). Analizie została poddana m.in. przejrzystość polskich finansów publicznych, ewolucja finansów państwa od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, budżet państwa na 2016 rok; porównaliśmy stan i strukturę finansów publicznych w Polsce z innymi państwami UE.

Poniżej prezentujemy narzędzia, informacje o wydarzeniach, wiadomości dotyczące projektu, grafiki przybliżające temat finansów publicznych w Polsce.

Aplikacja „Jak są wydawane moje podatki”
Hurtownia danych o finansach publicznych

Zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014 – wszystko do pobrania w formacie csv.

Wydarzenia
  • Seminarium poświęcone przejrzystości finansów publicznych z pracownikami Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ukrainy – przeczytaj
  • Seminarium podsumowujące projekt pt. „Finanse publiczne w Polsce – dokąd zmierzamy?”
  • Wykład „Finanse publiczne w Polsce – co jest z nimi nie tak” – nagranie filmowe
  • Konferencja prasowa dla dziennikarzy – relacja
  • Warsztat na Personal Democracy Forum 2016 – przeczytaj
  • Hacknight – przeczytaj
O projekcie w mediach

Wybrane materiały, które ukazały się w mediach w związku z projektem:

***

Projekt zrealizowano w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Kontakt:

ibs@ibs.org.pl, jakub.sawulski@ibs.org.pl

Podstrona projektu:
https://mojepanstwo.pl/podatki
Partnerzy

Fundacja ePanstwo

Aktualności
Wykład „Finanse publiczne w Polsce – co jest z nimi nie tak?”
Udostępniamy nagranie filmowe z wykładu Jakuba Sawulskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Hurtownia danych o finansach publicznych
Stworzyliśmy z porozumieniem Fundament hurtownię danych, która pozwala ściągnąć w formacie csv zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014.
Jawność nie wystarczy
Artykuł Klary Kościeleckiej o tym, dlaczego, po co i z jakim efektem „ckarckowaliśmy” dane publiczne.
„Budżet państwa dla nikogo nie jest przejrzysty”
W Obserwatorze Finansowym ukazał się artykuł „Budżet państwa dla nikogo nie jest przejrzysty” nt. seminarium IBS o stanie finansów publicznych w Polsce
Finanse publiczne w Polsce – dokąd zmierzamy?
Zapraszamy na seminarium IBS poświęcone finansom publicznym w Polsce – 19 kwietnia 2016 r., Warszawa.
Hacknight – „crackowanie” PDF-ów dla przejrzystości finansów publicznych
Po marcowym falstarcie – zapraszamy dziś na hacknight – Marszałkowska 84/92 lok.125, godz. 18.30
Sprawdźmy, jak wydawane są nasze podatki
Czy wiesz, jaką kwotę podatków państwo pobiera od Twojego wynagrodzenia i na co ją przeznacza? Jeśli nie – pokazujemy, jak szybko sprawdzić dzięki prostej aplikacji na stronie www.mojepanstwo.pl/podatki
Finanse publiczne w Polsce – dokąd zmierzamy?
Seminarium IBS – rzetelna diagnoza stanu finansów publicznych w Polsce oraz wyzwania stojące przed polską polityką fiskalną w kolejnych latach.
Utracona stabilność finansowania polskiego długu publicznego
Merytorycznie o finansach publicznych w Polsce – Jakub Sawulski dla Biuletynu Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
Hacknight – „crackowanie” PDF-ów dla przejrzystości finansów publicznych – w kwietniu!
Uwaga – zmieniamy termin – prezentacja narzędzia do ekstrakcji danych tabelarycznych z plików PDF obrazujących strukturę polskiego budżetu narodowego – w kwietniu
Projekt budżetu państwa na 2016 r. – opinia IBS
Budżet na 2016 rok charakteryzuje się wysokim ujemnym saldem pierwotnym, a to sugeruje przekroczenie pewnej granicy bezpieczeństwa w finansach publicznych
Czego dowiemy się z publicznych danych o finansach publicznych?
Pytanie postawione dość przewrotnie, ponieważ z raportu IBS wynika, że dowiemy się niewiele. Postanowiliśmy zmierzyć się z problemem i razem z Fundacją e-Państwo przygotowaliśmy aplikację, w której każdy może sprawdzić, jak wydatkowane są jego podatki – https://mojepanstwo.pl/podatki. Opinia publiczna może być zaskoczona.
O przejrzystości finansów publicznych z pracownikami Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ukrainy
24.11.2015 r. w siedzibie IBS odbyło się seminarium poświęcone przejrzystości finansów publicznych zorganizowane przez Ośrodek Studiów Wschodnich w ramach projektu „V4 Civil Servants Mobility Program – Focus Ukraine”.
(Nie)przejrzystość finansów publicznych w Polsce
Jawność bez przejrzystości staje się bezprzedmiotowa, a przejrzystość nie przynosi korzyści, jeżeli dostęp do informacji publicznej jest utrudniony. Przedstawiamy ocenę, wnioski i rekomendacje dotyczące przejrzystości finansów publicznych w Polsce.
Badania
Hurtownia danych o finansach publicznych
Pozwala ściągnąć w formacie csv zestaw danych o finansach publicznych w Polsce w latach 2006-2014.
Aplikacja „Jak są wydawane moje podatki”
Aplikacja pozwala w łatwy sposób sprawdzić, ile podatków państwo pobiera od zarobków każdego z nas i na co je przeznacza.
Publikacje
2016-04-29 Jak udostępniać obywatelom dane o finansach publicznych?
autorzy:    /   / 
Publikacja powstała w ramach projektu „Jak wydawane są moje podatki?” Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
2016-04-04 Finanse publiczne w Polsce – diagnoza na tle innych krajów
autorzy:    / 
Opracowanie stanowi charakterystykę finansów publicznych w Polsce, dokonaną poprzez porównanie najważniejszych cech tego obszaru w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Unii Europejskiej i OECD. Omówiono kolejno: zakres sektora publicznego, źródła dochodów publicznych, strukturę wydatków publicznych oraz wysokości deficytu i długu publicznego. Uwagę skupiono na wskazaniu najistotniejszych podobieństw i różnic. Wskazano między innymi na niestandardową ...
2016-03-15 Z dala od równowagi – ewolucja finansów publicznych w Polsce w latach 2004-2014
autorzy:    /   / 
Cechą polityki fiskalnej w Polsce w latach 2004-2014 była krótkowzroczność. Okres dobrej koniunktury gospodarczej lat 2005-2008 nie został wykorzystany na przeprowadzenie potrzebnych reform finansów publicznych, zmniejszających strukturalną nierównowagę między wydatkami a dochodami. Przeciwnie, wyjątkowo wysoka dynamika wpływów budżetowych zachęciła polityków do zwiększenia wydatków publicznych oraz obniżenia obciążeń podatkowych. Spowolnienie dynamiki PKB w latach ...
2016-01-25 Budżet zmarnowanej szansy. Opinia IBS o projekcie budżetu państwa na 2016 rok
autorzy:    / 
Opracowanie zawiera analizę i ocenę projektu budżetu państwa na 2016 rok zatwierdzonego przez Radę Ministrów 21 grudnia 2015 roku. W opracowaniu rozważono realność przyjętych założeń do budżetu, określono prawdopodobieństwo realizacji zaplanowanych dochodów, wskazano obszary, w których dokonano zwiększenia lub zmniejszenia wydatków budżetowych w stosunku do lat poprzednich oraz przeanalizowano wysokość deficytu budżetowego i salda pierwotnego budżetu. ...
2015-10-15 Audyt (nie)przejrzystości finansów publicznych w Polsce
autorzy:    / 
Opracowanie jest poświęcone analizie jawności i przejrzystości finansów publicznych w Polsce. Spełnianie tych dwóch zasad jest kluczowym warunkiem efektywnej kontroli publicznej nad sposobem zarządzania finansami państwa. Niestety w wielu obszarach postulowane działania w zakresie jawności i przejrzystości finansów publicznych nie są wdrażane. Informacja o sytuacji całego sektora finansów publicznych jest niekompletna, a sposób prezentacji danych ...
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content