Audyt (nie)przejrzystości finansów publicznych w Polsce

15 października 2015
abstrakt:

Opracowanie jest poświęcone analizie jawności i przejrzystości finansów publicznych w Polsce. Spełnianie tych dwóch zasad jest kluczowym warunkiem efektywnej kontroli publicznej nad sposobem zarządzania finansami państwa. Niestety w wielu obszarach postulowane działania w zakresie jawności i przejrzystości finansów publicznych nie są wdrażane. Informacja o sytuacji całego sektora finansów publicznych jest niekompletna, a sposób prezentacji danych przez instytucje publiczne nieczytelny. W opracowaniu rekomendujemy m.in. narzucenie obowiązku sporządzania rozbudowanego sprawozdania z sytuacji całego sektora finansów publicznych, tworzenie mniej sformalizowanej, przystępnej dla obywatela wersji budżetu państwa oraz zmianę klasyfikacji budżetowych i sposobu prezentowania danych przez instytucje publiczne. Krytycznie odnosimy się także do licznych praktyk manipulowania informacją o stanie finansów publicznych w celu zaniżania deficytu budżetowego, deficytu sektora finansów publicznych oraz długu publicznego.

słowa kluczowe: finanse publiczne, przejrzystość, jawność, informacja publiczna
kody JEL: 
rok wydania: 2015
język: polski
Kategoria publikacji: 
numer publikacji: 02/2015
ISSN: 2451-4365
Dodatkowe informacje:

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content