abstrakt:

Opracowanie jest poświęcone analizie jawności i przejrzystości finansów publicznych w Polsce. Spełnianie tych dwóch zasad jest kluczowym warunkiem efektywnej kontroli publicznej nad sposobem zarządzania finansami państwa. Niestety w wielu obszarach postulowane działania w zakresie jawności i przejrzystości finansów publicznych nie są wdrażane. Informacja o sytuacji całego sektora finansów publicznych jest niekompletna, a sposób prezentacji danych przez instytucje publiczne nieczytelny. W opracowaniu rekomendujemy m.in. narzucenie obowiązku sporządzania rozbudowanego sprawozdania z sytuacji całego sektora finansów publicznych, tworzenie mniej sformalizowanej, przystępnej dla obywatela wersji budżetu państwa oraz zmianę klasyfikacji budżetowych i sposobu prezentowania danych przez instytucje publiczne. Krytycznie odnosimy się także do licznych praktyk manipulowania informacją o stanie finansów publicznych w celu zaniżania deficytu budżetowego, deficytu sektora finansów publicznych oraz długu publicznego.

słowa kluczowe: finanse publiczne, przejrzystość, jawność, informacja publiczna

kody JEL: , ,

rok wydania: 2015

język : polski

kategorie tematyczne :

numer publikacji : 02/2015

dodatkowe informacje: Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jak wydawane są moje podatki?

autorzy:
Jakub Sawulski

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje