Badanie efektów wsparcia realizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Czas realizacji: 07.2015 - 05.2020

Celem projektu jest ewaluacja skuteczności i efektywności wsparcia na rzecz osób młodych realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania ilościowe uczestników wparcia oraz wywiady jakościowe z koordynatorami projektów. Na podstawie w ten sposób pozyskanych danych zostaną wyliczone wskaźniki efektywności wsparcia, w tym efektywności netto, których obowiązek nakłada na państwa członkowskie Komisja Europejska. Zbadany zostanie wpływ wsparcia na uczestnictwo osób młodych w różnych formach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia. Ponadto zostanie określona jakość ofert zatrudnienia, staży, kształcenia otrzymanych przez uczestników wsparcia. Określona zostanie efektywność kosztowa wsparcia udzielanego w I Osi Priorytetowej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz w ujęciu efektywności zatrudnieniowej.

Badanie będzie składało się z 3 powiązanych ze sobą modułów. Moduł I dotyczy wyliczenia wskaźników efektywności wsparcia zgodnie z wytycznymi KE. Badanie to będzie realizowane z częstotliwością roczną. Moduł II składa się z dwóch badań tematycznych, w których szerzej zostaną poruszone kwestie jakości i dopasowania wsparcia otrzymywanego przez osoby młode do ich potrzeb. W ramach modułu III zostanie przeprowadzone badanie kontrfaktyczne, które pozwoli na ocenę efektywności netto działań aktywizacyjnych.

***

Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Harmonogram działań w ramach projektu obejmuje lata 2015-2020.

Kontakt:

ibs@ibs.org.pl

Partnerzy

IMAPP Sp. z o.o., IQS Sp. z o.o.

Aktualności
Materiały z konferencji WIEM 2017
Podczas 12. konferencji Warsaw International Economic Meeting naukowcy z IBS zaprezentowali wyniki swoich badań dotyczących rynku pracy, nieautoryzowanych źródeł kultury, ubóstwa energetycznego, OZE i zielonych innowacji.
Ewaluacja programu wsparcia osób młodych na rynku pracy
Second Report of Outcome Indicators Measurement prepared as part of the project “Evaluation of support provided for young people under the Operational Programme Knowledge Education Development (OP KED)”.
Seminarium CoP-CIE 2017 w Rydze
W dniach 8-9 czerwca br. odbyło się seminarium poświęcone wykorzystaniu metod kontrfaktycznych* w ocenie polityk publicznych, podczas którego przedstawiliśmy wyniki badań dotyczących wsparcia młodych osób bezrobotnych.
Konferencja COMPIE 2016
20-21 października b.r. odbyła się w Mediolanie konferencja COMPIE 2016, poświęcona zastosowaniu metod kontrfaktycznych (counterfactual impact evaluation)* w ewaluacji polityk publicznych.
Publikacje
2020-05-17 Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Raport końcowy
autorzy:    /   /   /   /   /   / 
Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu "Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2018-11-17 Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. II Raport Tematyczny
autorzy:    /   /   /   /   / 
Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu "Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2018-05-29 Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. III Raport Wskaźnikowy
autorzy:    /   /   /   / 
Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu "Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2017-06-26 Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. II Raport Wskaźnikowy
autorzy:    /   /   /   / 
Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu "Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2016-05-17 Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. I Raport Tematyczny
autorzy:    /   / 
Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu "Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osoby z IBS
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content