Celem projektu jest ewaluacja skuteczności i efektywności wsparcia na rzecz osób młodych realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania ilościowe uczestników wparcia oraz wywiady jakościowe z koordynatorami projektów. Na podstawie w ten sposób pozyskanych danych zostaną wyliczone wskaźniki efektywności wsparcia, w tym efektywności netto, których obowiązek nakłada na państwa członkowskie Komisja Europejska. Zbadany zostanie wpływ wsparcia na uczestnictwo osób młodych w różnych formach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia. Ponadto zostanie określona jakość ofert zatrudnienia, staży, kształcenia otrzymanych przez uczestników wsparcia. Określona zostanie efektywność kosztowa wsparcia udzielanego w I Osi Priorytetowej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz w ujęciu efektywności zatrudnieniowej.

 

Badanie będzie składało się z 3 powiązanych ze sobą modułów. Moduł I dotyczy wyliczenia wskaźników efektywności wsparcia zgodnie z wytycznymi KE. Badanie to będzie realizowane z częstotliwością roczną. Moduł II składa się z dwóch badań tematycznych, w których szerzej zostaną poruszone kwestie jakości i dopasowania wsparcia otrzymywanego przez osoby młode do ich potrzeb. W ramach modułu III zostanie przeprowadzone badanie kontrfaktyczne, które pozwoli na ocenę efektywności netto działań aktywizacyjnych.

 

***

Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Harmonogram działań w ramach projektu obejmuje lata 2015-2020.

kontakt : ibs@ibs.org.pl

osoby z IBS

partnerzy

IMAPP Sp. z o.o., IQS Sp. z o.o.