Niniejszy raport stanowi podsumowanie wszystkich dotychczasowych etapów „Badania efektów wsparcia realizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)”. Badanie to prowadzone było w latach 2015 – 2020 przez konsorcjum IBS, Imapp i IQS na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem badania była ewaluacja jakości i skuteczności wsparcia oferowanego młodym osobom bezrobotnym i biernym zawodowo w ramach projektów I Osi priorytetowej PO WER. W trakcie badania opracowano 5 raportów wskaźnikowych, w których mierzono skuteczność wsparcia 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie oraz 2 raporty tematyczne, które obejmowały pogłębioną ewaluację tematyczno-jakościową. Powyższe opracowania sporządzane były na podstawie badań ilościowych - ankiet telefonicznych (CATI) z uczestnikami projektów, ankiet internetowych (CAWI) z koordynatorami projektów oraz badań jakościowych – wywiadów grupowych (FGI) z uczestnikami i koordynatorami projektów oraz wywiadów indywidualnych (IDI) z pracodawcami. W analizach wykorzystywano również dane administracyjne - bazę danych o uczestnikach zrealizowanych projektów (baza SL), bazę danych ZUS o uczestnikach projektów, bazę danych CeSAR o osobach bezrobotnych.

słowa kluczowe: efektywność aktywizacji na rynku pracy, aktywne polityki rynku pracy, osoby młode bez pracy i nieuczestniczące w kształceniu

kody JEL:

język : polski

kategorie tematyczne : ,

dodatkowe informacje: Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu "Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pliki do pobrania Raport końcowy PO WER
autorzy:
Karol Madoń

Instytut Badań Strukturalnych

Mateusz Smoter

Instytut Badań Strukturalnych

Marta Palczyńska

Instytut Badań Strukturalnych

Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

wszystkie publikacje