Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. I Raport Tematyczny

17 maja 2016

Celem niniejszego raportu jest ewaluacja tematyczno-jakościowa wsparcia realizowanego na rzecz osób młodych wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W odpowiedzi na problemy osób młodych z płynnym przejściem od edukacji do zatrudnienia oraz z utrzymaniem zatrudnienia Komisja Europejska w 2012 r. przedstawiła koncepcję Gwarancji dla młodzieży (GdM). Polega ona na zagwarantowaniu, w ciągu 4 miesięcy od ukończenia edukacji lub utraty pracy, dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu osobom poniżej 25. roku życia.

Jednym z głównych narzędzi wdrażania GdM w Polsce jest oś priorytetowa I PO WER wykorzystująca środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI). Szacuje się, że łącznie pomocą zostanie objętych ok. 742 tys. młodych osób. Na realizację tych działań zostanie przeznaczonych łącznie ok. 8,6 mld zł. Wsparcie będzie udzielane zarówno w ramach projektów pozakonkursowych realizowanych przez publiczne instytucje rynku pracy (PUP oraz OHP), jak również w ramach konkursów prowadzonych przez WUP-y oraz MRPiPS.

Ewaluowane działania zostały skierowane do osób w wieku 15-29 lat, które nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu formalnym. Niniejsze badanie obejmuje wsparcie realizowane przez publiczne instytucje rynku pracy – Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) oraz Ochotnicze Hufce Pracy (OHP). PUP docierają do zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 18-29 lat natomiast OHP do młodzieży poza edukacją i rynkiem pracy w wieku 15-24 lata. Oś Priorytetowa I PO WER uwzględnia również realizację projektów konkursowych, które są przeprowadzane również przez inne instytucje rynku pracy, jednak na obecnym etapie liczba uczestników tej grupy projektów była na tyle niewielka, że nie pozwalała na uwzględnienie ich w ewaluacji.

słowa kluczowe: efektywność aktywizacji na rynku pracy, aktywne polityki rynku pracy, osoby młode bez pracy i nieuczestniczące w kształceniu
kody JEL: 
rok wydania: 2015
język: polski
Kategoria publikacji:  ,
Dodatkowe informacje:

Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
pliki do pobrania
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content