W niniejszym raporcie przedstawiono ocenę skuteczności wsparcia w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, skierowanego do osób pozostających w kategorii NEET, tj. niepracujących oraz niebędących w kształceniu i nieszkolących się, w grupie wieku 15-29 lat. Na ocenę składa się: (1) badanie wskaźnikowe, w którym analizowana jest sytuacja osób 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie – jest to II edycja tego badania; (2) badanie panelowe, przeprowadzone na próbie osób ankietowanych w zeszłym roku w ramach I badania wskaźnikowego, a badające sytuację osób 18 miesięcy po zakończeniu udziału we wsparciu; (3) analiza efektywności netto wsparcia wykorzystująca dane z rejestru bezrobotnych. Analiza wskazuje, że Program ułatwia osobom młodym znalezienie pracy bardziej niż standardowa pomoc uzyskiwana z Powiatowych Urzędów Pracy. Wsparcie w ramach Programu jest szczególnie skuteczne w przypadku osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy.

słowa kluczowe: efektywność aktywizacji na rynku pracy, aktywne polityki rynku pracy, osoby młode bez pracy i nieuczestniczące w kształceniu

kody JEL:

rok wydania: 2017

język : polski

kategorie tematyczne : ,

dodatkowe informacje: Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu "Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Wojciech Hardy

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

Jan Baran

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje