Niniejszy raport przedstawia wyniki ewaluacji wsparcia w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, skierowanego do osób w kategorii NEET, tj. niepracujących oraz niekształcących i nieszkolących się, w grupie wieku 15-29 lat. W ramach niniejszego badania analizą objęto ok. 225 tys. osób, które zakończyły udział w projektach od początku 2016 roku do kwietnia 2018 roku. Uczestnicy projektów z 2015 roku byli przedmiotem zainteresowania I raportu tematycznego z grudnia 2015 roku.

Raport opiera się na analizie bazy danych odbiorców wsparcia otrzymanej od MIiR oraz informacji zebranych od głównych interesariuszy projektów. Badania uczestników wsparcia obejmowały ankiety telefoniczne (1490 wywiadów CATI) oraz wywiady grupowe (4 wywiady FGI). Badania koordynatorów projektów obejmowały ankietę internetową (517 wywiadów CAWI) oraz wywiady grupowe (4 wywiady FGI). Opinie przedstawicieli WUP zebrano w trakcie 4 wywiadów telefonicznych. Z pracodawcami przeprowadzono 16 wywiadów pogłębionych (IDI). Wstępne wnioski i rekomendacje przedyskutowano w czasie warsztatów eksperckich z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za koordynację i wdrażanie interwencji oraz przedstawicielami pracodawców.

słowa kluczowe: efektywność aktywizacji na rynku pracy, aktywne polityki rynku pracy, osoby młode bez pracy i nieuczestniczące w kształceniu

kody JEL:

rok wydania: 2018

język : polski

kategorie tematyczne : ,

dodatkowe informacje: Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu "Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pliki do pobrania II Raport Tematyczny
autorzy:
Mateusz Smoter

Instytut Badań Strukturalnych

Marta Palczyńska

Instytut Badań Strukturalnych

Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Wojciech Hardy

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

wszystkie publikacje