Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. III Raport Wskaźnikowy

29 maja 2018

W niniejszym raporcie przedstawiono ocenę skuteczności wsparcia w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, skierowanego do osób pozostających w kategorii NEET, tj. niepracujących oraz niebędących w kształceniu i nieszkolących się, w grupie wieku 15-29 lat. W skład raportu wchodzą: (1) badanie wskaźnikowe, w którym analizowana jest sytuacja osób 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie – jest to III edycja tego badania, w tym roku po raz pierwszy przeprowadzonego z wykorzystaniem danych ZUS; (2) badanie CATI dostarczające dodatkowych informacji o uczestnikach Programu, w tym o jakości znajdywanej przez nich pracy, różnicach w wynikach kobiet i mężczyzn, czy zróżnicowaniu wyników w zależności od regionu. Wyniki wskazują na różnice w wynikach kobiet i mężczyzn, zwłaszcza w kontekście własnej działalności gospodarczej, silne zróżnicowanie wyników po województwach i powiatach w Polsce, oraz zmiany w przyczynach niepodejmowania pracy wśród tych, którzy pozostali niepracujący.

słowa kluczowe: efektywność aktywizacji na rynku pracy, aktywne polityki rynku pracy, osoby młode bez pracy i nieuczestniczące w kształceniu
kody JEL: 
rok wydania: 2018
język: polski
Kategoria publikacji:  ,
Dodatkowe informacje:

Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Skip to content