W niniejszym raporcie przedstawiono ocenę skuteczności wsparcia w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, skierowanego do osób pozostających w kategorii NEET, tj. niepracujących oraz niebędących w kształceniu i nieszkolących się, w grupie wieku 15-29 lat. W skład raportu wchodzą: (1) badanie wskaźnikowe, w którym analizowana jest sytuacja osób 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie – jest to III edycja tego badania, w tym roku po raz pierwszy przeprowadzonego z wykorzystaniem danych ZUS; (2) badanie CATI dostarczające dodatkowych informacji o uczestnikach Programu, w tym o jakości znajdywanej przez nich pracy, różnicach w wynikach kobiet i mężczyzn, czy zróżnicowaniu wyników w zależności od regionu. Wyniki wskazują na różnice w wynikach kobiet i mężczyzn, zwłaszcza w kontekście własnej działalności gospodarczej, silne zróżnicowanie wyników po województwach i powiatach w Polsce, oraz zmiany w przyczynach niepodejmowania pracy wśród tych, którzy pozostali niepracujący.

słowa kluczowe: efektywność aktywizacji na rynku pracy, aktywne polityki rynku pracy, osoby młode bez pracy i nieuczestniczące w kształceniu

kody JEL:

rok wydania: 2018

język : polski

kategorie tematyczne : ,

dodatkowe informacje: Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu "Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Wojciech Hardy

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

Jan Baran

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje