Ewaluacja programu wsparcia osób młodych na rynku pracy

26 czerwca 2017
Second Report of Outcome Indicators Measurement prepared as part of the project “Evaluation of support provided for young people under the Operational Programme Knowledge Education Development (OP KED)”.

W raporcie przedstawiono ocenę skuteczności działań wspierających osoby w wieku 15-29 lat niepracujące oraz niekształcące się i niebiorące udziału w szkoleniach (tzw. NEET). Analizie poddano działania prowadzone w ramach Osi Priorytetowej I programu PO WER. Na ocenę składa się:

 • badanie wskaźnikowe, w którym analizowana jest sytuacja osób 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Programie (II edycja badania);
 • badanie panelowe przeprowadzone 18 miesięcy po zakończeniu udziału w Programie na osobach opisanych w I badaniu wskaźnikowym (badanie ankietowe przeprowadzone w 2016 roku);
 • analiza efektywności netto wsparcia wykorzystująca dane z rejestru bezrobotnych (tzn. porównanie szans uczestników wsparcia na opuszczenie rejestru bezrobotnych z szansami podobnych osób nieuczestniczących w Programie).

Analiza wskazuje, że Program ułatwia osobom młodym znalezienie pracy w większym stopniu niż standardowa pomoc uzyskiwana z Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). W 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Programie: 60% osób pracuje (14% prowadzi własną działalność gospodarczą), a kolejne 27,5% osób bierze udział w kształceniu lub szkoleniach. Efekty aktywizacji są trwałe – po 18 miesiącach od zakończenia wsparcia 87% osób utrzymało pracę, 82% osób kontynuowało własną działalność gospodarczą, a 70% osób kontynuowało kształcenie. Wsparcie w ramach Programu jest szczególnie skuteczne w przypadku osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotnych, słabo wykształconych oraz mieszkających na terenach wiejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem:

Baran, J., Hardy, W., Kalinowski, H., Magda, I. (red.) (2017). Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. II Raport Wskaźnikowy. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. -> przeczytaj,

oraz dodatkowymi materiałami:

 • broszura informacyjna -> pobierz,
 • streszczenie przygotowane przez IBS -> poniżej.

***

Raport został przygotowany przez konsorcjum IBS, IMAPP i IQS na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu „Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport jest drugim z serii pięciu raportów wskaźnikowych zaplanowanych w ramach projektu.

Powiązane dokumenty:

 • broszura informacyjna dotycząca badania -> pobierz
 • I raport wskaźnikowy:
  Baran, J., Kalinowski, H., Leszczyńska, B., Lis, M. (red.) (2016). Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. I Raport Wskaźnikowy. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. -> przeczytaj (broszura informacyjna -> pobierz)
 • I raport tematyczny:
  Ministerstwo Rozwoju (2015). Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. I Raport Tematyczny. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. -> przeczytaj
Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content