Elastyczność czasu pracy, cechy osobowości a luka w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Czas realizacji: 07.2018-07.2021

Celem naszego projektu jest wieloaspektowe zbadanie źródeł nierówności płacowych kobiet i mężczyzn. Zrozumienie związku pomiędzy elastycznością w miejscu pracy a luką płacową kobiet i mężczyzn jest kluczowe w obliczu trwających dyskusji o uelastycznianiu rynku pracy i konsekwencjach rosnącej roli nowych form zatrudnienia. Wykorzystanie danych na poziomie pojedynczych pracowników i firm pozwoli zrozumieć, w jaki sposób polityki antydyskryminacyjne kształtowane na poziomie firm, mogłyby zmniejszyć lub całkowicie zniwelować nierówności płacowe pomiędzy kobietami a mężczyznami.

Odpowiemy na trzy pytania badawcze dotyczące skorygowanej luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami:

  1. Czy wymóg większej liczby godzin pracy i większej dostępności czasowej tłumaczy większą lukę płacową w firmach z kapitałem zagranicznym? Rozróżnimy elastyczność czasu pracy oferowaną przez pracownika (pozostającego do dyspozycji pracodawcy) i oferowaną przez pracodawcę (możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin).
  2. Czy estymatory luk płacowych, które nieuwzględniają różnorodnych przyczyn ich powstania, są przeszacowane? Obecne estymatory traktują na równi zmienne z poziomu indywidualnego, firmy, sektora czy regionu. W trakcie projektu skonstruujemy nowy estymator skorygowanej luki płacowej, który uwzględnia wielopoziomowe źródła wariancji płac (ang. multi-level modelling).
  3. Czy zwrot z umiejętności poznawczych wynikający z cech osobowości kształtuje się inaczej w przypadku mężczyzn i kobiet? Jeśli tak, to w jaki sposób te różnice wpływają na lukę płacową?

***

Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki,

w ramach konkursu OPUS 14 (nr umowy UMO-2017/27/B/HS4/01201).

kierownik:
Iga Magda
analitycy:
Jan Gromadzki, Marta Palczyńska
Kontakt:

iga.magda@ibs.org.pl

Aktualności
Elastyczność czasu pracy, cechy osobowości a luka w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn – zakończenie projektu Narodowego Centrum Nauki
Dlaczego często zdarza się tak, że kobiety są niżej wynagradzane niż mężczyźni, nawet gdy zajmują równoważne stanowiska i posiadają takie samo wykształcenie. Jakie normy społeczne mają wpływ na decyzje kobiet i mężczyzn na rynku pracy? Przez 4 lata pod tym kątem badaliśmy krajobraz polskiego rynku pracy.
Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym
Ogłaszamy konkurs na stypendium w projekcie badawczym „Elastyczność czasu pracy, cechy osobowości i luki płacowe według płci”. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja.
Konkurs na stypendium naukowe
Ogłaszamy konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN dot. luki płacowej kobiet i mężczyzn. Na zgłoszenia czekamy do 24 września.
Publikacje
2023-04-06 A jeśli to kobieta zarabia więcej? Normy płci, nierówności dochodów a (nie)równy podział prac domowych.
autorzy:    /   /   / 
Wykorzystując dane z badania „Generation and Gender Survey” dla Polski, analizujemy związek między względnym dochodem kobiet w gospodarstwie domowym, mierzonym jego udziałem w całkowitym dochodzie gospodarstwa domowego, a zaangażowaniem kobiet w prace domowe. Czynniki kulturowe również mają wpływ na podział obowiązków domowych. Pokazujemy, że bardziej egalitarne postrzeganie norm związanych z płcią wiąże się ...
2021-09-30 Elastyczność czasu pracy i wyniki kobiet na rynku pracy
autorzy:    /   / 
Na podstawie danych europejskiego badania siły roboczej z 2019 r., badamy lukę płciową i lukę rodzicielską w dostępie do elastycznego czasu pracy. Przeciętnie w Europie nie ma istotnej statystycznie różnicy między dostępem do elastycznego czasu pracy wśród kobiet i mężczyzn, natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej kobiety rzadziej mają dostęo do takich rozwiązań. W Europie Zachodniej występuje odwrotna zależność. Co więcej, ...
2019-11-06 Trendy segregacji zawodowej ze względu na płeć w kraju postkomunistycznym
autorzy:    / 
Państwa komunistyczne promowały udział kobiet w rynku pracy i zachęcały kobiety do podejmowania zdominowanych przez mężczyzn zajęć, co powinno skutkować względnie niskim poziomem segregacji zawodowej ze względu na płeć. Wyniki analizy pokazują jednak, że po transformacji do gospodarki rynkowej poziom segregacji zawodowej nie wzrósł, lecz pozostał niezmieniony. Wykorzystuję kohortowe oraz regionalne zróżnicowanie w ekspozycji na komunistyczną propagandę, aby zbadać rolę ...
2018-12-19 Zwrot z umiejętności – komplementarność umiejętności poznawczych i cech osobowości
autorzy:    / 
Artykuł prezentuje badanie związku pomiędzy umiejętnościami poznawczymi i cechami osobowości jednostki a jej zarobkami. Moje wyniki pokazują, że umiejętności poznawcze i niektóre cechy osobowości są komplementarne. W szczególności, umiejętności poznawcze i stabilność emocjonalna są względem siebie komplementarne – osoby neurotyczne mają niższy zwrot z umiejętności poznawczych. Ponadto, wyniki wskazują, że ugodowość, neurotyzm i, nieoczekiwanie, wytrwałość (grit) ...
Publicystyka
Dwa oblicza elastycznego czasu pracy
Możliwość decydowania o godzinach pracy to wciąż rzadkość w Polsce. Co więcej, pracowników często dotyka tzw. „piętno elastyczności”.
Osoby z IBS
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content