Logo_Neujobs

Celem NEUJOBS (www.neujobs.eu) było przedstawienie możliwego obrazu przyszłości europejskiego rynku pracy, uwzględniającego potencjalne „wersje” przyszłości, mając na uwadze zmiany społeczno – ekologiczne (uwzględniając także inne kluczowe czynniki), narysowanie map wpływu na zatrudnienie ogółem, ale także w kluczowych sektorach i istotnych grupach oraz integracja tych wyników. Cel ten został osiągnięty poprzez połączenie badań na poziomie całej UE opartych o istniejące zbiory danych z kilkoma porównywalnymi badaniami dla jednego lub więcej krajów. Ponadto, uwzględnione zostały wyniki badań ilościowych i jakościowych, działania foresight’owe oraz analizy polityk i ich wpływu na rynek pracy.

 

Projekt był podzielony na 23 podzadania (workpackages, WP) i był realizowany w okresie 48 miesięcy. Konsorcjum składało się z zespołu 29 partnerów wybranych spośród najlepszych ośrodków badawczych w Europie (www). NEUJOBS był projektem sfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego.

kontakt : ibs@ibs.org.pl