Agnieszka Chłoń-Domińczak

lista publikacji autora
2019-05-07 „Rodzina 500+” – ocena programu i propozycje zmian
Autorzy:    /   /   /   /   /   /   / 
Raport opracowany został przez zespół ekspertów z Instytutu Badań Strukturalnych (IBS), Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, GRAPE, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego.
2017-04-27 Nowe podejście do pomiaru niedopasowania umiejętności – wprowadzenie podejścia sektorowego
Autorzy:    /   / 
Właściwa ocena niedopasowania umiejętności na rynku pracy jest niezbędna dla rozwoju polityki, która może je ograniczać. Dokonujemy analizy tego zjawiska, wykorzystując dane z badań PIAAC oraz Europejskiego Badania Umiejętności i Zatrudnienia (ESJ). Wskazujemy, że niedopasowanie umiejętności zależy od kraju, wykonywanego zawodu i sektora zatrudnienia. Dwie główne słabości dotychczas stosowanego podejścia badawczego to subiektywność odpowiedzi respondentów ...
2017-03-09 Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce
Autorzy:    /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 
Publikacja jest zbiorem artykułów przygotowanych przez Instytut Badań Strukturalnych (IBS) na konferencję "Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce", która odbyła się 9 marca 2017 r. w Warszawie. Organizatorem konferencji było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych. ...
2014-01-08 Kobiety przyszłością europejskiego rynku pracy
Autorzy:    /   /   / 
Głównym czynnikiem zmian na rynku pracy w najbliższych dekadach będą zmiany demograficzne. Zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym i zwiększający się tym samym współczynnik obciążenia demograficznego skłaniają do poszukiwania rezerw zasobu pracy wśród osób nieaktywnych zawodowo. Grupą o ogromnym i słabo wykorzystanym potencjale są kobiety. Ocenia się, iż za różnicę w aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn ...
2013-09-26 Does gender matter for lifelong learning activity?
Autorzy:    /   / 
Rozwój i doskonalenie umiejętności w trakcie całego życia poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach kształcenia ustawicznego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zatrudnialności, szczególnie w kontekście wydłużającego się okresu aktywności zawodowej oraz rosnącej konkurencji na rynku pracy. W artykule zbadane zostały uwarunkowania dla kształcenia ustawicznego z perspektywy płci. Na podstawie danych europejskiego badania aktywności ekonomicznej ludności ...
Skip to content