Nowe podejście do pomiaru niedopasowania umiejętności – wprowadzenie podejścia sektorowego

27 kwietnia 2017
abstrakt:

Właściwa ocena niedopasowania umiejętności na rynku pracy jest niezbędna dla rozwoju polityki, która może je ograniczać. Dokonujemy analizy tego zjawiska, wykorzystując dane z badań PIAAC oraz Europejskiego Badania Umiejętności i Zatrudnienia (ESJ). Wskazujemy, że niedopasowanie umiejętności zależy od kraju, wykonywanego zawodu i sektora zatrudnienia. Dwie główne słabości dotychczas stosowanego podejścia badawczego to subiektywność odpowiedzi respondentów skutkująca brakiem porównywalności wyników pomiędzy różnymi badaniami, a także różnicowane zapotrzebowanie na umiejętności w ramach zawodów i sektorów, które jest większe niż zróżnicowania między krajami. Proponujemy nowe podejście do pomiaru umiejętności opartych na definiowaniu wymagań dotyczących wiedzy, umiejętności i kompetencji na poziomie sektorowym z wykorzystaniem sektorowych ram kwalifikacji. Oceniamy przydatność tego podejścia do pomiaru niedopasowania umiejętności.

słowa kluczowe: niedopasowanie umiejętności, zapotrzebowanie na umiejętności, sektorowe ramy kwalifikacji
kody JEL: 
rok wydania: 2017
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 03/2017
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Autorzy dziękują uczestnikom konferencji Jobs and Development za otrzymane uwagi i komentarze do wcześniejszej wersji artykułu. Artykuł powstał przy wsparciu finansowym Network for Jobs and Development pod auspicjami Banku Światowego.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

Instytut Badań Edukacyjnych

Skip to content