Polska się zestarzeje, zanim zdąży się wzbogacić – przed takim wyzwaniem właśnie stajemy. Odsetek populacji w wieku produkcyjnym maleje, podczas gdy odsetek osób starszych gwałtownie wzrasta. Coraz liczniejsza staje się grupa starszych pracowników. Tendencje te będą miały negatywny wpływ na wielkość zatrudnienia, a w rezultacie na dochód narodowy i poziom życia. Chcąc zapobiec negatywnym skutkom procesu starzenia się ludności, konieczne jest podjęcie daleko idących działań w polityce publicznej. Należy nadać najwyższy priorytet inicjatywom mającym na celu zwiększanie dzietności, w tym poprzez rozwój usług opiekuńczych, a także położyć nacisk na rozwój kształcenia ustawicznego i inwestycje w umiejętności. Ważna jest także budowa właściwej polityki imigracyjnej, odpowiadającej potrzebom rynku pracy, a także dostosowanie do potrzeb osób starszych systemu opieki zdrowotnej oraz systemu opieki długoterminowej. Ale co najważniejsze - ze względu na wzrastającą oczekiwaną długość naszego życia, polityka publiczna powinna dążyć do wydłużenia okresu aktywności zawodowej. Ludzie muszą pracować dłużej, w przeciwnym razie ich emerytury będą niskie, podobnie jak dochód ogółu ludności.

słowa kluczowe: starzenie się ludności, rynek pracy, finanse publiczne, emerytury

rok wydania: 2017

język : polski, angielski

kategorie tematyczne : , ,

dodatkowe informacje: Publikacja jest zbiorem artykułów przygotowanych przez Instytut Badań Strukturalnych (IBS) na konferencję "Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce", która odbyła się 9 marca 2017 r. w Warszawie. Organizatorem konferencji było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych. Wszystkie teksty publikowane są za zgodą ich autorów. Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. *Składamy podziękowania dla zaspołu Instytutu Badań Strukturalnych za pracę włożoną w powstanie publikacji.

autorzy:
Jan Rutkowski

Instytut Badań Strukturalnych

Magda Malec

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Agnieszka Fihel

Ośrodek Badań nad Migracjami - Uniwersytet Warszawski

Marek Okólski

Ośrodek Badań nad Migracjami - Uniwersytet Warszawski, Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Uczelnia Łazarskiego

Piotr Błędowski

Szkoła Główna Handlowa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Irena E. Kotowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Komitet Nauk Demograficznych - Polska Akademia Nauk, GGP Council of Partners

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

Joanna Tyrowicz

Uniwersytet Warszawski, Narodowy Bank Polski

Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Aneta Kiełczewska

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje