Polska się zestarzeje, zanim zdąży się wzbogacić – przed takim wyzwaniem właśnie stajemy. Odsetek populacji w wieku produkcyjnym maleje, podczas gdy odsetek osób starszych gwałtownie wzrasta. Coraz liczniejsza staje się grupa starszych pracowników. Tendencje te będą miały negatywny wpływ na wielkość zatrudnienia, a w rezultacie na dochód narodowy i poziom życia. Chcąc zapobiec negatywnym skutkom procesu starzenia się ludności, konieczne jest podjęcie daleko idących działań w polityce publicznej. Należy nadać najwyższy priorytet inicjatywom mającym na celu zwiększanie dzietności, w tym poprzez rozwój usług opiekuńczych, a także położyć nacisk na rozwój kształcenia ustawicznego i inwestycje w umiejętności. Ważna jest także budowa właściwej polityki imigracyjnej, odpowiadającej potrzebom rynku pracy, a także dostosowanie do potrzeb osób starszych systemu opieki zdrowotnej oraz systemu opieki długoterminowej. Ale co najważniejsze - ze względu na wzrastającą oczekiwaną długość naszego życia, polityka publiczna powinna dążyć do wydłużenia okresu aktywności zawodowej. Ludzie muszą pracować dłużej, w przeciwnym razie ich emerytury będą niskie, podobnie jak dochód ogółu ludności.

słowa kluczowe: starzenie się ludności, rynek pracy, finanse publiczne, emerytury

rok wydania: 2017

język : polski, angielski

kategorie tematyczne : , ,

dodatkowe informacje: Publikacja jest zbiorem artykułów przygotowanych przez Instytut Badań Strukturalnych (IBS) na konferencję "Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce", która odbyła się 9 marca 2017 r. w Warszawie. Organizatorem konferencji było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych. Wszystkie teksty publikowane są za zgodą ich autorów. Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. *Składamy podziękowania dla zaspołu Instytutu Badań Strukturalnych za pracę włożoną w powstanie publikacji.

autorzy:
Jan Rutkowski

Instytut Badań Strukturalnych

Magda Malec

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Agnieszka Fihel

Ośrodek Badań nad Migracjami - Uniwersytet Warszawski

Marek Okólski

Ośrodek Badań nad Migracjami - Uniwersytet Warszawski, Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Uczelnia Łazarskiego

Piotr Błędowski

Szkoła Główna Handlowa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Irena E. Kotowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Komitet Nauk Demograficznych - Polska Akademia Nauk, GGP Council of Partners

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjncyh

Joanna Tyrowicz

Uniwersytet Warszawski, Narodowy Bank Polski

Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Aneta Kiełczewska

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje