Celem projektu było rozwinięcie nowatorskiej metody matematycznej umożliwiające łatwe uwzględnienie heterogeniczności podmiotów do standardowych makroekonomicznych modeli równowagi ogólnej. Metoda ta może być zastosowana do szerokiego spektrum zagadnień takich jak: analiza nierówności dochodowych w cyklu koniunkturalnym lub do oceny roli ograniczeń płynności w sektorze finansowym dla skali zjawisk recesyjnych.  W ramach projektu został stworzony model z heterogenicznymi firmami uwzględniający zjawisko on-the-job search, który posłużył do oceny znaczenia frykcji finansowych dla przepływów na rynku pracy.

 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/05895

główny wykonawca: Marek Antosiewicz

główny wykonawca: Jacek Suda

kierownik projektu: prof. Marek Góra

kontakt : marek.antosiewicz@ibs.org.pl

osoby z IBS