Projekty bieżące
WeLaR – Systemy zabezpieczenia społecznego i polityki rynku pracy zwiększające odporność na kryzysy gospodarcze i społeczne w Europie.
Celem projektu jest przedstawienie propozycji tworzenia polityk opieki społecznej i rynku pracy, które będą odpowiedzią na zmiany zachodzące pod wpływem megatrendów - cyfryzacji, globalizacji, zmian klimatycznych i zmian demograficznych - na rynkach pracy i w systemach państw opiekuńczych w Europie.
GeNLaMO – Normy społeczne a sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Celem projektu jest wypełnienie luki w wiedzy i przeanalizowanie związku pomiędzy normami społecznymi a decyzjami dotyczącymi uczestnictwa w rynku pracy i opieką nad dziećmi, czyli sytuacji kobiet i mężczyzn w tym zakresie.
ENBLOC – Transformacja energetyczna postsocjalistycznych spółdzielni mieszkaniowych
Celem projektu jest ocena zdolności adaptacji spółdzielni mieszkaniowych do transformacji energetycznej w Polsce i w Czechach.
Elastyczność wymiaru czasu pracy a podaż pracy osób starszych
Celem projektu jest próba wyjaśnienia, dlaczego przedsiębiorstwa nie chcą zatrudniać pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy i jak wpływa to na podaż pracy osób starszych.
Mechanizmy akceptacji opłat środowiskowych w Polsce
Celem projektu jest ocena preferencji mieszkańców Polski w zakresie akceptacji i redystrybucji opłat środowiskowych.
Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w Europie Środkowej i Wschodniej
W projekcie badamy wpływ rosnących kosztów emisji dwutlenku węgla w UE na grupy, które są szczególnie wrażliwe na wzrost cen energii. Projekt koncentruje się na czterech państwach członkowskich UE (Bułgaria, Węgry, Polska i Rumunia) – z wyższym niż średnia UE poziomem zależności od paliw kopalnych i wyższym niż średnia UE poziomem ubóstwa energetycznego
Skip to content