Projekty bieżące
CARE – Neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i przystępne cenowo modernizacje dla wszystkich potrzebujących
Celem projektu jest opracowanie sekwencji modernizacji i renowacji budynków komunalnych w mieście w oparciu o dane administracyjne, które pozwolą możliwie najlepiej wyważyć cele społeczne i środowiskowe.
Zależności między elastycznością czasu pracy, podziałem pracy w gospodarstwie domowym i wypaleniem rodzicielskim
Celem projektu jest określenie, w jaki sposób praca zarobkowa i niepłatna są ze sobą łączone w świetle dostępności elastycznych form zatrudnienia.
Wpływ automatyzacji na nierówności płacowe w Europie
Celem projektu jest odpowiedź na dwa podstawowe pytania: jak wzrost robotyzacji w przemyśle wpływa na nierówności płacowe oraz czy wpływ robotyzacji przemysłu na płace różni się między krajami?
Zależności między pracą z domu, jakością pracy i dobrostanem psychicznym
Celem projektu jest zbadanie związku między pracą z domu a jakością pracy i dobrostanem psychicznym pracowników.
Ubóstwo energetyczne kobiet w Polsce
Głównym celem projektu jest rozpoznanie wzorców ubóstwa energetycznego wśród kobiet w Polsce. Wyniki projektu pozwolą na skuteczniejsze projektowanie i wdrażanie polityki publicznej ograniczającej skalę ubóstwa energetycznego.
Paths2Incude – Integracja na europejskich rynkach pracy osób w trudnej sytuacji
Celem projektu Paths2Include jest zrozumienie różnych form dyskryminacji na rynku pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.
Skip to content