Zależności między pracą z domu, jakością pracy i dobrostanem psychicznym

Czas realizacji: 03.2023 – 03.2026

Celem projektu jest zbadanie związku między pracą z domu a jakością pracy i dobrostanem psychicznym pracowników. W pierwszym kroku oszacowany zostanie wpływ pracy z domu na jakość pracy i dobrostan psychiczny. Bazą będą dane ankietowe ze wszystkich krajów Unii Europejskiej pozyskane z European Working Conditions Survey. W drugim kroku przeprowadzone zostaną wywiady z partnerami społecznymi i ekspertami w dziedzinie psychologii organizacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Część jakościowa ma na celu zwiększenie zrozumienia konkretnych mechanizmów stojących za efektem ocenionym w pierwszym etapie. Kolejnym zadaniem projektu jest przyjrzenie się dialogowi społecznemu na poziomie Unii Europejskiej na temat psychospołecznych warunków pracy

W ostatnim dekadach pojęcie jakości pracy znacznie zyskało na znaczeniu w badaniach ekonomicznych. Oprócz tradycyjnie analizowanych w tym kontekście czynników, takich jak wynagrodzenie czy stabilność zatrudnienia, w badaniach coraz częściej uwzględnia się również nową perspektywę. Do obecnie branych pod uwagę aspektów należą autonomia pracownika, swoboda podejmowania decyzji czy subiektywne poczucie dobrostanu (ang. wellbeing). Badania w tym kierunku nabrały dodatkowego tempa za sprawą zmian wywołanych pandemią COVID-19. Pracownicy na całym świecie doświadczyli zwiększonej niepewności zatrudnienia, stresu związanego z pracą i utraty pracy. Świat pracy zmienił się w szybkim tempie i niewiele przedsiębiorstw i pracowników było na to przygotowanych.

Jednym z największych wyzwań było gwałtowne zwiększenie znaczenia pracy z domu, co wpłynęło na warunki pracy oraz przyczyniło się do zatarcia granic między życiem prywatnym i zawodowym. Przed wybuchem pandemii stosunkowo niewielu pracowników mogło regularnie cieszyć się pracą z domu. Obecnie sytuacja ta uległa zmianie, a nowa post pandemiczna rzeczywistość wymaga świeżego, systematycznego badania opartego na badaniach reprezentatywnych dla poszczególnych krajów.

Cel projektu jest szczególnie ważny w kontekście toczącej się dyskusji na temat zagrożeń psychospołecznych, stresu związanego z pracą oraz możliwych rozwiązań służących ich ograniczeniu. Ponad połowa pracowników UE uważa, że stres w ich miejscu pracy – który może wynikać ze złej jakości warunków pracy – jest powszechny. Stres przyczynia się do około połowy wszystkich straconych dni roboczych. Jego koszty są wysokie, zarówno dla firm, jak i dla publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Wyniki projektu mogą być także interesujące dla partnerów społecznych zaangażowanych w implementację strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027. Organizacje zajmujące się opracowywaniem wewnętrznej polityki dotyczącej problemów związanych z zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy także będą mogły oprzeć się na wynikach projektu. Badanie ma szansę stanowić wkład w dyskusję na temat sposobów ochrony dobrostanu pracowników, a tym samym zwiększania ich satysfakcji z pracy i zaangażowania organizacyjnego.

* * *

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki. Nr umowy: UMO-2022/45/N/HS4/02533
Nr projektu: 2022/45/N/HS4/02533


kierownik projektu:
Zuzanna Kowalik
opiekun projektu:
Iga Magda
Kontakt:

Zuzanna.kowalik@ibs.org.pl

Publicystyka
Czy praca z domu jest eko?
Nie trzeba już raczej powtarzać, że praca zdalna odnotowała w ostatnich latach niezwykły wzrost popularności. Nie sposób więc uciec od dyskusji, jak wygląda jej bilans ekologiczny w porównaniu do tradycyjnej pracy biurowej.
Zapracowany jak Polak – rzecz o jakości zatrudnienia.
Dlaczego z work-life balance w Polsce jest problemem? Czy Polacy rzeczywiście są przepracowani?
Osoby z IBS
Newsletter
Skip to content