projekt bieżący

( 21 - Publikacji )
2023-11-14 GDPoweR – Wykorzystanie danych pracowniczych do negocjacji i monitoringu układów zbiorowych w gospodarce platformowej
autorzy:  
Projekt GDPoweR ma na celu wzmocnienie dialogu społecznego w gospodarce platformowej. Badacze będą analizować strategie wykorzystywane przez pracowników platformowych, aktywistów, związkowców i pracodawców w negocjacjach dotyczących wynagrodzeń i warunków pracy. Celem projektu jest również zwiększenie świadomości praktyki zbierania danych przez firmy i umożliwienie pracownikom odzyskiwanie swoich danych. Projekt przyczyni się także do kształtowania lepszej polityki w tym zakresie na szczeblu lokalnym oraz na szczeblu europejskim. W projekcie GDPoweR uczestniczy siedem…
2023-08-03 CARE – Neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i przystępne cenowo modernizacje dla wszystkich potrzebujących
autorzy:  
Celem projektu jest opracowanie sekwencji modernizacji i renowacji budynków komunalnych w mieście w oparciu o dane administracyjne, które pozwolą możliwie najlepiej wyważyć cele społeczne i środowiskowe. W projekcie: zgromadzimy i usystematyzujemy dane o budynkach komunalnych na podstawie różnych danych administracyjnych zaproponujemy kryteria sprawiedliwej modernizacji budynków komunalnych stworzymy narzędzie analityczne dla monitoringu dokumentów strategicznych i inwestycji miejskich. Projekt obejmie organizację i przeprowadzenie warsztatów z osobami pracującymi w urzędzie miasta,…
2023-03-27 Zależności między elastycznością czasu pracy, podziałem pracy w gospodarstwie domowym i wypaleniem rodzicielskim
autorzy:  
Celem projektu jest określenie, w jaki sposób praca zarobkowa i niepłatna są ze sobą łączone w świetle dostępności elastycznych form zatrudnienia. Przyjrzymy się także, w jaki sposób formy pracy wpływają na dobrostan oraz satysfakcję z bycia rodzicem, ze szczególnym uwzględnieniem wypalenia rodzicielskiego. W projekcie: rozróżnimy pomiędzy idealnym podziałem zadań w gospodarstwie domowym, zgodnym z osobistymi preferencjami i przekonaniami z jednej strony, a z drugiej rzeczywistym podziałem obowiązków domowych, zajmiemy się związkami pomiędzy…
2023-03-27 Wpływ automatyzacji na nierówności płacowe w Europie
autorzy:  
Celem projektu jest odpowiedź na dwa podstawowe pytania: jak wzrost robotyzacji i automatyzacji w przemyśle wpływa na nierówności płacowe? czy wpływ robotyzacji przemysłu na płace różni się między krajami? W ostatnich latach doszło do dynamicznego postępu technicznego i wzrostu automatyzacji w większości sektorów gospodarki. Od początku lat 2000 w Europie, liczba robotów w przemyśle na 1000 pracowników wzrosła czterokrotnie. Z jednej strony badania wskazują na to, że postępująca robotyzacja zwiększa produktywność, płace…
2023-03-22 Zależności między pracą z domu, jakością pracy i dobrostanem psychicznym
autorzy:  
Celem projektu jest zbadanie związku między pracą z domu a jakością pracy i dobrostanem psychicznym pracowników. W pierwszym kroku oszacowany zostanie wpływ pracy z domu na jakość pracy i dobrostan psychiczny. Bazą będą dane ankietowe ze wszystkich krajów Unii Europejskiej pozyskane z European Working Conditions Survey. W drugim kroku przeprowadzone zostaną wywiady z partnerami społecznymi i ekspertami w dziedzinie psychologii organizacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Część jakościowa ma na celu zwiększenie…
2023-03-10 Ubóstwo energetyczne kobiet w Polsce
autorzy:  
Celem projektu jest rozpoznanie wzorców ubóstwa energetycznego wśród kobiet w Polsce. Ubóstwo energetyczne w nieproporcjonalnym stopniu dotyka kobiet, ze względu na ich status społeczno-ekonomiczny oraz różnice w dostępie do zasobów i usług energetycznych. Uwzględnienie tych aspektów w badaniu ubóstwa pozwoli na lepsze zrozumienie przyczyn i dotkliwości problemu. Wyniki projektu pozwolą na skuteczniejsze projektowanie i wdrażanie polityki publicznej ograniczającej skalę ubóstwa energetycznego. W projekcie: pogłębimy wiedzę o tym jak ubóstwo energetyczne…
2023-03-07 Paths2Incude – Integracja na europejskich rynkach pracy osób w trudnej sytuacji
autorzy:  
Celem projektu Paths2Include jest zrozumienie różnych form dyskryminacji na europejskich rynkach pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. W ramach projektu przeanalizujemy, jak współzależności między różnymi czynnikami ryzyka przyczyniają się do podatności pewnych grup osób na wykluczenie z rynku pracy. Paths2Include pomoże również zrozumieć, jak kontekst instytucjonalny wpływa na aktywność zawodową osób zagrożonych wykluczeniem. Badania będą skupione na trzech głównych…
2022-11-29 WeLaR – Systemy zabezpieczenia społecznego i polityki rynku pracy zwiększające odporność na kryzysy gospodarcze i społeczne w Europie.
autorzy:  
WeLaR – Systemy zabezpieczenia społecznego i polityki rynku pracy na rzecz elastyczności reagowania na kryzysy gospodarczej i społecznej w Europie – to trzyletni projekt badawczy finansowany z programu ramowego Horyzont Europa, którego celem jest zbadanie wpływu cyfryzacji, globalizacji, zmian klimatycznych i zmian demograficznych na rynki pracy i państwa opiekuńcze w Europie. WeLaR nie tylko poprawi zrozumienie indywidualnych i połączonych skutków tych trendów, ale także zaoferuje propozycje polityki pomagające dostosować systemy opieki…
2022-10-17 GeNLaMO – Normy społeczne a sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
autorzy:  
Celem projektu jest przeanalizowanie związku pomiędzy normami społecznymi a decyzjami dotyczącymi uczestnictwa w rynku pracy i opieką nad dziećmi, czyli jak kształtuje się sytuacja kobiet i mężczyzn w tym zakresie. Zbadamy, kiedy normy społeczne odgrywają istotną rolę w tym zakresie i dla jakich grup ludzi. Przyjrzymy się w szczególności gospodarstwom domowym, żeby zobaczyć, czyje przekonania dotyczące ról męskich i kobiecych, odgrywają ważniejszą rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących…
2022-09-07 ENBLOC – Transformacja energetyczna postsocjalistycznych spółdzielni mieszkaniowych
autorzy:  
Celem projektu jest ocena zdolności adaptacji spółdzielni mieszkaniowych do transformacji energetycznej w Polsce i w Czechach. W projekcie: opracujemy bazę danych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i w Czechach w oparciu o dane administracyjne, ocenimy strategie adaptacji do wzrostu cen energii w spółdzielniach mieszkaniowych o różnej charakterystyce, zbadamy relacje władzy wewnątrz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich współpracę ze spółkami ciepłowniczymi i samorządami miejskimi, określimy gotowość spółdzielni mieszkaniowych i ich mieszkańców do ponoszenia kosztów związanych z rosnącymi…
2022-08-19 Elastyczność wymiaru czasu pracy a podaż pracy osób starszych
autorzy:  
Celem projektu jest próba wyjaśnienia, dlaczego przedsiębiorstwa nie chcą zatrudniać pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy i jak wpływa to na podaż pracy osób starszych. Starsi pracownicy częściej niż osoby młodsze deklarują chęć pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jednocześnie wielu z nich pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, nie mogąc dostosować liczby godzin pracy do swoich preferencji. W konsekwencji, część z tych osób opuszcza rynek pracy.…
2022-08-04 Mechanizmy akceptacji opłat środowiskowych w Polsce
autorzy:  
Celem projektu jest pozyskanie i uporządkowanie informacji na temat preferencji, które są kluczowe w ocenie akceptacji różnych opcji realizacji polityki klimatyczno-energetycznej (np.: podatku węglowego, czy rozszerzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji, ETS), a także doraźnych propozycji fiskalnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią i agresją Rosji na Ukrainę. W projekcie: uporządkujemy wiedzę o ekonomicznych i behawioralnych mechanizmach ograniczenia emisji przeprowadzimy eksperyment metodą wyboru warunkowego na reprezentatywnej próbie polskiego społeczeństwa, zawierający…
Skip to content