projekt bieżący

( 25 - Publikacji )
2024-04-08 SkiLMeeT – Umiejętności zawodowe na rynkach pracy w zielonej i cyfrowej transformacji.
autorzy:  
Celem projektu „SkiLMeeT: Umiejętności na rynkach pracy w zielonej i cyfrowej transformacji” jest między innymi: opracowanie wskaźników, które pomogą lepiej zrozumieć zakres niedopasowania i niedoborów umiejętności, wskazanie jakie czynniki prowadzą do niedopasowania i niedoborów umiejętności oraz  wypracowanie sposobów redukowania niedoborów i niedopasowania umiejętności. Projekt koncentruje się na cyfrowej i zielonej transformacji oraz zmianach demograficznych jako czynnikach prowadzących do niedoborów i luk umiejętności. Instytut Badań Strukturalnych (IBS) kieruje…
2024-02-28 Sun4All
autorzy:  
Głównym celem projektu jest wsparcie techniczne wdrożenia rozwiązań projektu Sun4All w Warszawie. Przygotujemy rekomendacje dotyczące pilotażowego wykorzystania energii słonecznej do ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej w warszawskich budynkach wielorodzinnych na podstawie modeli testowanych w czterech miastach (Almada, Barcelona, Cœur de Savoie, Rzym). Zleceniodawcą projektu jest ICLEI Europe. W projekcie Sun4All: określimy potencjał wdrożenia fotowoltaiki w spółdzielczych i komunalnych budynkach wielorodzinnych w Warszawie wskażemy korzyści i bariery…
2024-01-25 Wsparcie ambitnych i skutecznych Krajowych Planów na rzecz Energii i Klimatu w Europie Środkowo-Wschodniej
autorzy:  
Celem projektu jest ulepszenie polityki klimatyczno-energetycznej w Bułgarii, Chorwacji, Polsce i Rumunii. Jego misją jest zwiększenie ambicji tych krajów zgodnie z planami Unii Europejskiej dotyczącymi osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Projekt ma odpowiadać na kluczowe wyzwania w Bułgarii, Chorwacji, Polsce i Rumunii, takie jak ubóstwo energetyczne, bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne oraz akceptacja społeczna dla transformacji energetycznej. Instytut Badań Strukturalnych (IBS) zajmie się integracją preferencji…
2024-01-25 Normy społeczne a postrzeganie pracowników korzystających z elastycznej organizacji pracy
autorzy:  
Celem projektu jest zbadanie, czy pracownicy korzystający z elastycznej organizacji pracy są negatywnie oceniani przez współpracowników. Elastyczna organizacja pracy, która pozwala pracownikom decydować, gdzie i kiedy pracują, często przedstawiana jest jako rozwiązanie, które pomaga rodzicom łączyć obowiązki zawodowe z domowymi. Istnieje jednak druga strona medalu. Pracownicy korzystający z elastycznej organizacji pracy mogą być postrzegani przez współpracowników jako mniej zaangażowani i mniej efektywni. Może to prowadzić do niższych…
2023-11-14 GDPoweR – Wykorzystanie danych pracowniczych do negocjacji i monitoringu układów zbiorowych w gospodarce platformowej
autorzy:  
Projekt GDPoweR ma na celu wzmocnienie dialogu społecznego w gospodarce platformowej. Badacze będą analizować strategie wykorzystywane przez pracowników platformowych, aktywistów, związkowców i pracodawców w negocjacjach dotyczących wynagrodzeń i warunków pracy. Celem projektu jest również zwiększenie świadomości praktyki zbierania danych przez firmy i umożliwienie pracownikom odzyskiwanie swoich danych. Projekt przyczyni się także do kształtowania lepszej polityki w tym zakresie na szczeblu lokalnym oraz na szczeblu europejskim. W projekcie GDPoweR uczestniczy siedem…
2023-08-03 CARE – Neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i przystępne cenowo modernizacje dla wszystkich potrzebujących
autorzy:  
Celem projektu jest opracowanie sekwencji modernizacji i renowacji budynków komunalnych w mieście w oparciu o dane administracyjne, które pozwolą możliwie najlepiej wyważyć cele społeczne i środowiskowe. W projekcie: zgromadzimy i usystematyzujemy dane o budynkach komunalnych na podstawie różnych danych administracyjnych zaproponujemy kryteria sprawiedliwej modernizacji budynków komunalnych stworzymy narzędzie analityczne dla monitoringu dokumentów strategicznych i inwestycji miejskich. Projekt obejmie organizację i przeprowadzenie warsztatów z osobami pracującymi w urzędzie miasta,…
2023-03-27 Zależności między elastycznością czasu pracy, podziałem pracy w gospodarstwie domowym i wypaleniem rodzicielskim
autorzy:  
Celem projektu jest określenie, w jaki sposób praca zarobkowa i niepłatna są ze sobą łączone w świetle dostępności elastycznych form zatrudnienia. Przyjrzymy się także, w jaki sposób formy pracy wpływają na dobrostan oraz satysfakcję z bycia rodzicem, ze szczególnym uwzględnieniem wypalenia rodzicielskiego. W projekcie: rozróżnimy pomiędzy idealnym podziałem zadań w gospodarstwie domowym, zgodnym z osobistymi preferencjami i przekonaniami z jednej strony, a z drugiej rzeczywistym podziałem obowiązków domowych, zajmiemy się związkami pomiędzy…
2023-03-27 Wpływ automatyzacji na nierówności płacowe w Europie
autorzy:  
Celem projektu jest odpowiedź na dwa podstawowe pytania: jak wzrost robotyzacji i automatyzacji w przemyśle wpływa na nierówności płacowe? czy wpływ robotyzacji przemysłu na płace różni się między krajami? W ostatnich latach doszło do dynamicznego postępu technicznego i wzrostu automatyzacji w większości sektorów gospodarki. Od początku lat 2000 w Europie, liczba robotów w przemyśle na 1000 pracowników wzrosła czterokrotnie. Z jednej strony badania wskazują na to, że postępująca robotyzacja zwiększa produktywność, płace…
2023-03-22 Zależności między pracą z domu, jakością pracy i dobrostanem psychicznym
autorzy:  
Celem projektu jest zbadanie związku między pracą z domu a jakością pracy i dobrostanem psychicznym pracowników. W pierwszym kroku oszacowany zostanie wpływ pracy z domu na jakość pracy i dobrostan psychiczny. Bazą będą dane ankietowe ze wszystkich krajów Unii Europejskiej pozyskane z European Working Conditions Survey. W drugim kroku przeprowadzone zostaną wywiady z partnerami społecznymi i ekspertami w dziedzinie psychologii organizacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Część jakościowa ma na celu zwiększenie…
2023-03-10 Ubóstwo energetyczne kobiet w Polsce
autorzy:  
Celem projektu jest rozpoznanie wzorców ubóstwa energetycznego wśród kobiet w Polsce. Ubóstwo energetyczne w nieproporcjonalnym stopniu dotyka kobiet, ze względu na ich status społeczno-ekonomiczny oraz różnice w dostępie do zasobów i usług energetycznych. Uwzględnienie tych aspektów w badaniu ubóstwa pozwoli na lepsze zrozumienie przyczyn i dotkliwości problemu. Wyniki projektu pozwolą na skuteczniejsze projektowanie i wdrażanie polityki publicznej ograniczającej skalę ubóstwa energetycznego. W projekcie: pogłębimy wiedzę o tym jak ubóstwo energetyczne…
2023-03-07 Paths2Incude – Integracja na europejskich rynkach pracy osób w trudnej sytuacji
autorzy:  
Celem projektu Paths2Include jest zrozumienie różnych form dyskryminacji na europejskich rynkach pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. W ramach projektu przeanalizujemy, jak współzależności między różnymi czynnikami ryzyka przyczyniają się do podatności pewnych grup osób na wykluczenie z rynku pracy. Paths2Include pomoże również zrozumieć, jak kontekst instytucjonalny wpływa na aktywność zawodową osób zagrożonych wykluczeniem. Badania będą skupione na trzech głównych…
2022-11-29 WeLaR – Systemy zabezpieczenia społecznego i polityki rynku pracy zwiększające odporność na kryzysy gospodarcze i społeczne w Europie.
autorzy:  
WeLaR – Systemy zabezpieczenia społecznego i polityki rynku pracy na rzecz elastyczności reagowania na kryzysy gospodarczej i społecznej w Europie – to trzyletni projekt badawczy finansowany z programu ramowego Horyzont Europa, którego celem jest zbadanie wpływu cyfryzacji, globalizacji, zmian klimatycznych i zmian demograficznych na rynki pracy i państwa opiekuńcze w Europie. WeLaR nie tylko poprawi zrozumienie indywidualnych i połączonych skutków tych trendów, ale także zaoferuje propozycje polityki pomagające dostosować systemy opieki…
Skip to content