Paths2Incude – Integracja na europejskich rynkach pracy osób w trudnej sytuacji

Czas realizacji: 03.2023 - 02.2026

Celem projektu Paths2Include jest zrozumienie różnych form dyskryminacji na europejskich rynkach pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.

W ramach projektu przeanalizujemy, jak współzależności między różnymi czynnikami ryzyka przyczyniają się do podatności pewnych grup osób na wykluczenie z rynku pracy. Paths2Include pomoże również zrozumieć, jak kontekst instytucjonalny wpływa na aktywność zawodową osób zagrożonych wykluczeniem. Badania będą skupione na trzech głównych procesach rynku pracy: rekrutacji, ścieżkach rozwoju zawodowego i wyjściu z rynku pracy.

Przez grupy o trudnej sytuacji na rynku pracy rozumiemy między innymi te, które mogą podlegać dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną lub status społeczny. Mimo licznych polityk i podejmowanych działań, nie maleją nierówności w zakresie możliwości zatrudnienia, wysokości wynagrodzeń oraz dostępu do ubezpieczeń społecznych, z jakimi stykają się osoby wykluczone. Wciąż niedostateczna jest wiedza na temat tego, jak szerzej pojmowana sytuacja społeczna wpływa na piętrzenie się tych trudności. Wobec tego głównym celem projektu jest przedstawienie przekrojowego spojrzenia na złożoność czynników dyskryminacji i wykluczenia, aby pozyskać przesłanki do tworzenia i rozwoju włączających rynków pracy. Oto przewodnie pytanie, na które projekt ma udzielić odpowiedzi:  Jakie działania w kontekście społecznym oraz instytucjonalnym mogą uczynić rynki pracy przychylniejszymi grupom o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy?

Naszą ambicją jest zbadanie tych czynników poprzez trzy ważne procesy na rynku pracy: rekrutację, utrzymanie i zakończenie pracy. Aby to zgłębić projekt zastosuje metody perspektywy porównawczej na trzech różnych poziomach (makro, mezo i mikro), a także w kontekście europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz pomiędzy nimi. Paths2Include w ten sposób dostarczy istotnych informacji na temat skutecznych praktyk promujących integrację i zatrudnienie oraz godne warunki pracy dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zbadamy także, w jaki sposób kontekst krajowy wpływa na dyskryminację i określimy postawy dyskryminacyjne wśród pracodawców i służb zatrudnienia w odniesieniu do grup szczególnie narażonych na ryzyko wykluczenia z rynku pracy w każdym kraju. Tym samym pogłębimy wiedzę na temat polityk mających na celu zmniejszenie nierówności między grupami radzącymi sobie dobrze na rynku pracy, a tymi doświadczającymi trudności we włączeniu się w zatrudnienie. W ten sposób Paths2Include wpisuje się w działania na rzecz wdrożenia Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ostatecznym celem projektu jest dostarczenie nowej wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie integracji osób w trudnej sytuacji na europejskich rynkach pracy.

Strona internetowa projektu Paths2Incude

* * *

Projekt badawczy finansowany z programu ramowego Horyzont Europa – Przeciwdziałanie dyskryminacji na rzecz inkluzywnego rynku pracy (HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-06) w ramach umowy o dofinansowanie 101094626.


Kontakt:

Iga Magda iga.magda@ibs.org.pl

Aktualności
Paths2Include – Dalsze kroki w ramach projektu
23 i 24 listopada byliśmy w Gironie na spotkaniu partnerów realizujących projekt naukowy Paths2Include. Projekt ma na celu zbadanie zjawiska dyskryminacji oraz wypracowanie rozwiązań zwiększających szanse na zatrudnienie osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy
Projekt Paths2Include wystartował!
We współpracy z partnerami z 8 krajów będziemy badać jak pomóc osobom dyskryminowanym na rynku pracy ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wiek, stan zdrowia, czy orientację seksualną.
Osoby z IBS
Iga Magda
wiceprezeska zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content