J14

J14      Economics of the Elderly; Economics of the Handicapped; Non-labor Market Discrimination
System klasyfikacji JEL został opracowany na potrzeby Journal of Economic Literature (JEL) i jest standardową metodą klasyfikacji literatury naukowej z dziedziny ekonomii. System służy do klasyfikowania artykułów, rozpraw, książek, recenzji książek i Working Papers. Rozwinięcie numeru katalogowego podajemy w oryginalnym brzmieniu, tj. w języku angielskim.
( 5 - Publikacji )
2016-04-28 Czas-do-śmierci czy wiek – co napędza wydatki na opiekę zdrowotną? Badanie na podstawie danych z krajów OECD
autorzy:    / 
Wzrost wydatków na opiekę zdrowotna w ostatnich 50 latach w krajach OECD był napędzany przez wzrost dochodów, postęp technologiczny oraz interakcje tych czynników z uwarunkowaniami instytucyjnymi. Przyśpieszający proces starzenia się ludności może zacząć odgrywać istotną rolę we wzroście kosztów opieki zdrowotnej. Stąd lepsze zrozumienie interakcji między najważniejszymi czynnikami wzrostu wydatków na zdrowie w przeszłości ...
2015-08-29 Czas-do-śmierci a wydatki na opiekę zdrowotną
autorzy:    / 
Celem artykułu jest zaprezentowanie badania wpływu czasu-do-śmierci (TTD od ang. Time-to-death) na publiczne wydatki na opiekę zdrowotną. Proponujemy nowy sposób modelowania wpływu TTD na wydatki na opiekę zdrowotną. Do estymacji modelu wykorzystujemy dane uzyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyniki wskazują, że zarówno wiek jak i czas-do-śmierci wpływają na wydatki na opiekę zdrowotną. Gdy jednak porównujemy wydatki skumulowane ...
2015-01-29 Skąd wynika wzrost wydatków na zdrowie w starszych grupach wieku?
autorzy:    / 
Celem artykułu jest kwantyfikacja przyczyn wzrostu wydatków publicznych na opiekę zdrowotną w cyklu życia. Dzięki zaproponowanej innowacyjnej metodzie możliwa stała się ocena udziału poszczególnych czynników w kosztach łącznych. Dekompozycja została zaaplikowana do danych obejmujących większość wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w 2012 roku. W wyniku badań stwierdzono pięciokrotny wzrost kosztów opieki zdrowotnej ...
2015-01-27 Ocena skutków podniesienia efektywnego wieku emerytalnego dla podaży pracy w Polsce za pomocą metody regression discontinuity
autorzy:    /   / 
W 2009 roku reforma kryteriów przyznawania wcześniejszych emerytur ograniczyła dostęp do nich w przypadku większości zawodów. W niniejszym badaniu podjęto próbę wyizolowania i oceny efektu zmiany kryteriów na aktywność zawodową i decyzje o przejściu na emeryturę kohort, których dotyczyła reforma. W tym celu użyto metodę nieciągłego modelu regresji (regression discontinuity design) wykorzystując dane z Badania Aktywności Ekonomicznej ...
2015-01-15 Skill based labour demand and the wage growth of younger workers: Evidence from an unexpected pension reform
autorzy:    / 
Zakrojone na dużą skalę reformy emerytalne mogą mieć efekt w postaci redystrybucji wynagrodzeń między poszczególnymi grupami wieku i wykształcenia, szczególnie gdy rynek pracy dotyka problem niedopasowania umiejętności. Zmiany w polityce emerytalnej na Ukrainie, które mogą posłużyć jako tzw. quasi-eksperyment, ilustrują wpływ ograniczoności zasobu siły roboczej na wzrost wynagrodzeń i zwrotów z wykształcenia. Pokazują, że młodzi ...
Skip to content