Celem projektu jest zdefiniowanie różnorodnych wyzwań stojących przed Polską w obliczu przemian globalnych polegających na rosnącym znaczeniu nowych technologii w życiu społecznym i gospodarczym. Projekt obejmuje diagnozę stanu obecnego, jego przyczyny, dostępne ścieżki rozwoju oraz propozycje rozwiązań potencjalnych problemów. Podejście interdyscyplinarne pozwoli na pokazanie współzależności między zjawiskami społecznymi oraz sytuacją gospodarczą kraju w kontekście cyfryzacji.

 

W ramach projektu powstaną publikacje o tematyce związanej z obszarami badawczymi IBS oraz zainteresowaniami naukowymi pracowników Instytutu. Badania planowane w perspektywie bieżącego roku dotyczą w szczególności następujących obszarów:

  • Przemiany uczestnictwa w kulturze pod wpływem nowych technologii - próba zdefiniowania istoty zmian. Czy zwiększona dostępność dóbr kulturalnych przyczynia się do upowszechniania uczestnictwa w kulturze?
  • Cyfryzacja a spójność społeczna - zależność między upowszechnianiem się nowych technologii a wykluczeniem społecznym jest niejednoznaczna. Problemy badawcze w tym obszarze dotyczą z jednej strony zjawiska wykluczenia cyfrowego różnych grup ludności m.in. seniorów, osób ubogich, z drugiej zaś potencjału przełamywania barier społecznych poprzez zastosowanie nowych technologii w edukacji, działaniach partycypacyjnych czy służbie zdrowia.

Projekt własny IBS realizowany w trybie ciągłym w ramach działalności statutowej.

kontakt : ibs@ibs.org.pl

osoby z IBS