Polska polityka energetyczna na rozdrożu: koszty i korzyści potencjalnej dekarbonizacji

28 listopada 2018
abstrakt:

Polityka energetyczna Polski znajduje się na rozdrożu. W raporcie „Risks associated with the decarbonisation of the Polish power sector” pokazujemy optymalne (najtańsze) miksy polskiego sektora energii elektrycznej w różnych scenariuszach, a także związane z nimi ryzyka. Analizujemy dwie możliwe ścieżki ewolucji sektora: bazowy (brak redukcji CO2) i dekarbonizacyjny, w którym przyjmujemy, że zmniejszenie emisji CO2 jest istotnym celem polityki. Pokazujemy, że dekarbonizacja oznacza nieco wyższe koszty, ale dwukrotnie mniejszą emisję CO2 w sektorze energetycznym. Obie ścieżki wiążą się z ryzykami ekonomicznymi i pozaekonomicznymi. Scenariusz bazowy może wiązać się z utratą reputacji na arenie międzynarodowej, nieefektywnością wydatków na badania i rozwój technologii związanych z wydobyciem i produkcją węgla oraz uzależnieniem od importu węgla. Scenariusz dekarbonizacji może wiązać się z likwidacja miejsc pracy w górnictwie, mniejszą stabilnością produkcji energii i uzależnieniem od importowanych technologii. Ponadto relatywnie wysokie nakłady inwestycyjne w energetyce, których wymaga scenariusz dekarbonizacji, mogą wypierać inne projekty inwestycyjne w gospodarce. Polityka publiczna ma instrumenty, które pozwoliłyby przeciwdziałać negatywnym skutkom mniej stabilnej produkcji energii oraz spadkowi liczby miejsc pracy w górnictwie.

słowa kluczowe: transformacja niskoemisyjna, węgiel, odnawialne źródła energii, modelowanie
kody JEL: 
rok wydania: 2018
język: angielski
Kategoria publikacji: 
numer publikacji: 05/2018
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy Janowi Rutkowskiemu, Piotrowi Lewandowskiemu, Robertowi Jeszke i jego zespołowi oraz Grzegorzowi Klimie za cenne wskazówki i komentarze. Dziękujemy Agacie Miazdze za wsparcie redakcyjne. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu TRANSrisk, finansowanego z programu badawczego Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (nr grantu: 642260). Raport rozszerza wnioski opisane w artykule Antosiewicz et al. (2018). Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze.

Opublikowane w:

Environmental Innovation and Societal Transitions nr 35, 2020.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Renewables Grid Initiative

National Technical University of Athens

National Technical University of Athens

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content