Opracowanie i ocena pakietu polityk służących uniezależnieniu wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów naturalnych

Czas realizacji: 09.2012 - 03.2016

Celem projektu było opracowanie pakietu polityk (ang. policy-mixes), które będą prowadzić do zrównoważonego rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia zasobów naturalnych, i w konsekwencji do ograniczenia związanego z tym negatywnego wpływu na środowisko. W szczególności, kluczowe było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jakie są obecnie źródła nieefektywności w wykorzystaniu zasobów naturalnych? Czy istnieją polityki, które okazały się skuteczne w zwalczaniu ich? 2. Jakie są kluczowe paradygmaty w kontekście analizowanego problemu? Jak wykorzystać nowe paradygmaty w tworzeniu konkretnych polityk? 3. Jakie są potencjalnie najefektywniejsze polityki w kontekście uniezależnienia wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów? Jak można do tego wykorzystać modelowanie ekonomiczne? 4. Jak skutecznie włączyć w procesy decyzyjne wszystkie zainteresowane strony: polityków, praktyków i ekspertów?   Rezultatami projektu są rekomendacje dla decydentów chcących wprowadzać polityki podnoszące efektywność wykorzystania zasobów, zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym.  

***

Projekt otrzymał finansowanie z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej w ramach grantu nr 308674.

ekonomista, główny wykonawca:
Marek Antosiewicz
ekonomista, główny wykonawca:
Jan Witajewski-Baltvilks
ekonomista, koordynator projektu:
Piotr Lewandowski
Kontakt:

marek.antosiewicz@ibs.org.pl

Podstrona projektu:
http://dynamix-project.eu/
Partnerzy

Ecologic Institut gemeinnützige GmbH, Wirtschaftsuniversitat Wien, IVL Svenska Miljoeinstitutet AB, Bio Intelligence Service, Fondazione Eni Enrico Mattei, Warszawski Instytut Studiów Strukturalnych, The University of Westminster LBG, Institute for European Environmental Policy (London)

Publikacje
2016-02-28 Makroekonomiczne skutki opodatkowania produkcji i zużycia materiałów
autorzy:    /   /   / 
Celem artykułu jest ocena polityk służących redukcji zużycia materiałów w gospodarce. Korzystając z wielosektorowego modelu DSGE, analizujemy makroekonomiczne konsekwencje dwóch podatków: podatku od zużycia materiałów w sektorach przemysłu, energii, budownictwa i transportu, oraz podatku na produkt finalny w tych sektorach. W naszej analizie uwzględniamy mechanizm zmian wyborów technologii spowodowanych zmianami struktury podatkowej. Model jest ...
Osoby z IBS
Piotr Lewandowski
prezes zarządu IBS
zobacz więcej
Newsletter
Skip to content