Przedstawiamy ósmą edycję „Zatrudnienia w Polsce”, którą na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przygotował Instytut Badań Strukturalnych. Tę edycję poświęcono analizie wpływu na rynek pracy światowego kryzysu finansowego lat 2007-2009 (tzw. Wielkiej Recesji) oraz, będącego jego bezpośrednim następstwem w niektórych państwach rozwiniętych (zwłaszcza w strefie Euro), kryzysu finansów i zadłużenia publicznego. Raport został podzielony na cztery części.


Część pierwszą zatytułowano „Wielka Recesja” i poświęcono przyczynom, przebiegowi i konsekwencjom makroekonomicznym kryzysu zapoczątkowanego w roku 2008 w większości krajów UE i OECD. Jej celem jest stworzenie kompleksowego obrazu przebiegu Wielkiej Recesji, w szczególności, zrozumienie jej przyczyn, mechanizmów transmisji, ocena roli różnych mechanizmów dostosowawczych oraz identyfikacja wielowymiarowych podobieństw i różnic – zarówno w przekroju międzynarodowym, jak i względem kryzysów z przeszłości.


Część druga nosi nazwę „Wielka Recesja i nierówności” a jej przedmiotem jest zróżnicowanie oddziaływania kryzysu na sytuację poszczególnych grup społeczno-demograficznych na rynku pracy. Służy ona identyfikacji grup społeczno-demograficznych, które w największym stopniu narażone są na negatywne skutki zmian koniunkturalnych, w szczególności długotrwały brak pracy. Taka perspektywa jest kluczowa z dla odpowiedniego projektowania wsparcia w ramach polityki rynku pracy. W części tej podjęto także pytanie, jak zmiany w koniunkturze gospodarczej wpłynęły na rozwarstwienie dochodów.


Część trzecia poświęcona jest odpowiedziom na kryzys po stronie polityk oraz instytucji i nosi tytuł „Polityka publiczna w obliczu kryzysu”. Koncentruje się ona na analizie wpływu interwencji publicznej na przebieg kryzysu. Zwrócono uwagę na uwarunkowania instytucjonalne w „przeddzień kryzysu”, ich zróżnicowanie międzynarodowe z perspektywy zdolności rynków pracy do absorpcji szoków. Przeprowadzono także analizę różnorodnych sposobów reakcji, po jakie sięgały rządy państw UE i OECD, podejmując próbę oceny ich skuteczności.


Czwarta część, zatytułowana „Kryzys finansów publicznych i druga fala recesji”, jest naturalnym zwieńczeniem raportu. Jej przedmiotem jest znaczenie polityki fiskalnej dla przebiegu Wielkiej Recesji, to, jak zmieniał się stan finansów publicznych różnych państw przed kryzysem i w jego trakcie, oraz rekonstrukcja procesów i prawidłowości zachodzących w badanych gospodarkach z wyróżnieniem roli, jak odgrywały automatyczne stabilizatory, a jaką polityki dyskrecjonalne. Analizie poddano załamanie finansów publicznych, jakiego doświadczyło wiele państw w drugiej fazie Wielkiej Recesji, podjęto także pytanie, jak może kształtować się polityka fiskalna w przyszłości. Podsumowanie raportu stanowią rekomendacje dla polityki publicznej.

rok wydania: 2013

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Zatrudnienie w Polsce

autorzy:
Joanna Tyrowicz

Uniwersytet Warszawski, Narodowy Bank Polski

Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Marek Antosiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Baran

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje