Raport podejmuje kluczowe dla przyszłości Polski i Europy - w kontekście zachodzących zmian demograficznych i starzenia się ludności - zagadnienie pracy w przebiegu życia.

 

Omawia znaczenie przemian demograficznych dla rynku pracy i rozważamy, jakich zmian w polityce potrzebujemy, by przeciwdziałać negatywnym skutkom starzenia się ludności dla gospodarki oraz by zapewnić stabilizację struktury demograficznej ludności Polski. Raport przedstawia długookresowe projekcje demograficzne i ekonomiczne, ukazujące różne możliwe odpowiedzi instytucjonalne na problemy, z jakim w zakresie polityki rynku pracy, polityki społecznej i migracyjnej przyjdzie się nam zmierzyć w związku ze starzeniem się ludności.

 

Wiele miejsca poświęcono najmłodszym i najstarszym uczestnikom rynku pracy, przedstawiając m.in. wyniki eksperymentu, badającego skalę dyskryminacji zatrudnieniowej na polskim rynku pracy ze względu na wiek i płeć. Rozpoznanie problemów, jakich doświadczają na rynku pracy osoby spoza grup o najwyższej aktywności, ma kluczowe znaczenie dla formułowania polityk zmierzających do zwiększania ich  uczestnictwa w rynku pracy.

 

Ważnym wątkiem publikacji jest analiza powiązań między rozwiązaniami instytucjonalnym oraz kontekstem kulturowym, sytuacją kobiet na rynku pracy a zmianami demograficznymi. Raport omawia pełen wachlarz polityk publicznych, które będą przeciwdziałać dyskryminacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zwiększą ich aktywność i jednocześnie doprowadzą do wzrostu dzietności.

 

Na koniec zajmuje się także indywidualnymi wyborami z zakresu kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji w przebiegu całego życia.

 

Raport zakończony jest rekomendacjami, które wykorzystując wnioski z poszczególnych jego części dostarczają spójnej wizji kształtowania polityk publicznych w sposób, który będzie stanowić adekwatną odpowiedź na rysujące się obecnie wyzwania demograficzne i problemy rynku pracy.

rok wydania: 2010

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Zatrudnienie w Polsce

pliki do pobrania IBS_Report_01_2010_pl
autorzy:
Irena E. Kotowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Komitet Nauk Demograficznych - Polska Akademia Nauk, GGP Council of Partners

Paweł Strzelecki

Szkoła Główna Handlowa, Narodowy Bank Polski

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje