Zatrudnienie w Polsce 2008 – Praca w cyklu życia

22 stycznia 2010

Raport podejmuje kluczowe dla przyszłości Polski i Europy – w kontekście zachodzących zmian demograficznych i starzenia się ludności – zagadnienie pracy w przebiegu życia.

Omawia znaczenie przemian demograficznych dla rynku pracy i rozważamy, jakich zmian w polityce potrzebujemy, by przeciwdziałać negatywnym skutkom starzenia się ludności dla gospodarki oraz by zapewnić stabilizację struktury demograficznej ludności Polski. Raport przedstawia długookresowe projekcje demograficzne i ekonomiczne, ukazujące różne możliwe odpowiedzi instytucjonalne na problemy, z jakim w zakresie polityki rynku pracy, polityki społecznej i migracyjnej przyjdzie się nam zmierzyć w związku ze starzeniem się ludności.

Wiele miejsca poświęcono najmłodszym i najstarszym uczestnikom rynku pracy, przedstawiając m.in. wyniki eksperymentu, badającego skalę dyskryminacji zatrudnieniowej na polskim rynku pracy ze względu na wiek i płeć. Rozpoznanie problemów, jakich doświadczają na rynku pracy osoby spoza grup o najwyższej aktywności, ma kluczowe znaczenie dla formułowania polityk zmierzających do zwiększania ich  uczestnictwa w rynku pracy.

Ważnym wątkiem publikacji jest analiza powiązań między rozwiązaniami instytucjonalnym oraz kontekstem kulturowym, sytuacją kobiet na rynku pracy a zmianami demograficznymi. Raport omawia pełen wachlarz polityk publicznych, które będą przeciwdziałać dyskryminacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zwiększą ich aktywność i jednocześnie doprowadzą do wzrostu dzietności.

Na koniec zajmuje się także indywidualnymi wyborami z zakresu kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji w przebiegu całego życia.

Raport zakończony jest rekomendacjami, które wykorzystując wnioski z poszczególnych jego części dostarczają spójnej wizji kształtowania polityk publicznych w sposób, który będzie stanowić adekwatną odpowiedź na rysujące się obecnie wyzwania demograficzne i problemy rynku pracy.

rok wydania: 2010
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
pliki do pobrania
autorzy:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Komitet Nauk Demograficznych – Polska Akademia Nauk, GGP Council of Partners

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Institute for Structural Research (IBS)

Szkoła Główna Handlowa, Narodowy Bank Polski

Skip to content