Raport podejmuje kluczowe dla przyszłości Polski i Europy - w kontekście zachodzących zmian demograficznych i starzenia się ludności - zagadnienie pracy w przebiegu życia.

 

Omawia znaczenie przemian demograficznych dla rynku pracy i rozważamy, jakich zmian w polityce potrzebujemy, by przeciwdziałać negatywnym skutkom starzenia się ludności dla gospodarki oraz by zapewnić stabilizację struktury demograficznej ludności Polski. Raport przedstawia długookresowe projekcje demograficzne i ekonomiczne, ukazujące różne możliwe odpowiedzi instytucjonalne na problemy, z jakim w zakresie polityki rynku pracy, polityki społecznej i migracyjnej przyjdzie się nam zmierzyć w związku ze starzeniem się ludności.

 

Wiele miejsca poświęcono najmłodszym i najstarszym uczestnikom rynku pracy, przedstawiając m.in. wyniki eksperymentu, badającego skalę dyskryminacji zatrudnieniowej na polskim rynku pracy ze względu na wiek i płeć. Rozpoznanie problemów, jakich doświadczają na rynku pracy osoby spoza grup o najwyższej aktywności, ma kluczowe znaczenie dla formułowania polityk zmierzających do zwiększania ich  uczestnictwa w rynku pracy.

 

Ważnym wątkiem publikacji jest analiza powiązań między rozwiązaniami instytucjonalnym oraz kontekstem kulturowym, sytuacją kobiet na rynku pracy a zmianami demograficznymi. Raport omawia pełen wachlarz polityk publicznych, które będą przeciwdziałać dyskryminacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zwiększą ich aktywność i jednocześnie doprowadzą do wzrostu dzietności.

 

Na koniec zajmuje się także indywidualnymi wyborami z zakresu kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji w przebiegu całego życia.

 

Raport zakończony jest rekomendacjami, które wykorzystując wnioski z poszczególnych jego części dostarczają spójnej wizji kształtowania polityk publicznych w sposób, który będzie stanowić adekwatną odpowiedź na rysujące się obecnie wyzwania demograficzne i problemy rynku pracy.

rok wydania: 2010

język : polski, angielski

kategorie tematyczne :

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Zatrudnienie w Polsce

pliki do pobrania IBS_Report_01_2010_pl
autorzy:
Irena E. Kotowska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Komitet Nauk Demograficznych - Polska Akademia Nauk, GGP Council of Partners

Paweł Strzelecki

Szkoła Główna Handlowa, Narodowy Bank Polski

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych

Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje