Transformacja górnictwa w ambitnym scenariuszu dekarbonizacji w Polsce – skutki dla rynku pracy

25 października 2018
abstrakt:

Raport przedstawia główne fakty ekonomiczne na temat roli węgla w polskiej gospodarce oraz implikacje dekarbonizacji dla zużycia węgla i zatrudnienia w górnictwie w Polsce. Pokazujemy, że kwestie związane z tworzeniem miejsc pracy i łagodzeniem negatywnych efektów dla pracowników mają kluczowe znaczenie dla wycofywania węgla w Polsce, zwłaszcza na szczeblu regionalnym i lokalnym. Nasze symulacje dowodzą, że osiągnięcie celu porozumienia paryskiego w Polsce jest możliwe pod warunkiem zmniejszenia zużycia węgla kamiennego o 20% w okresie 2015-2030 oraz o 55% w latach 2015-2050. Szacujemy, że taka redukcja przełożyłaby się na spadek zatrudnienia w górnictwie o 47% w latach 2015-2030 oraz o 77% w latach 2015-2050. Od strony podaży siły roboczej, taką redukcję zatrudnienia można osiągnąć poprzez naturalny ubytek, tj. poprzez odpływ pracowników na emeryturę i umiarkowany napływ nowych pracowników. W celu ułatwienia transformacji należy stosować programy szkoleniowe, kursy zawodowe, świadczenia pracownicze i instrumenty polityki społecznej.

słowa kluczowe: węgiel, górnictwo, transformacja niskoemisyjna, zmiana strukturalna, rynek pracy
kody JEL: 
rok wydania: 2018
język: angielski
Kategoria publikacji:  ,
numer publikacji: 04/2018
Dodatkowe informacje:

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Coal Transitions” finansowanego ze środków KR Foundation. Autorzy rozszerzają wnioski dotyczące rynku pracy zawarte w raporcie „Coal Transitions in Poland” (Baran et al.) opublikowanym we wrześniu 2018 przez IDDRI i Climate Strategies. W opracowaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Dziękujemy Oliverowi Sartorowi i Janowi Rutkowskiemu za cenne uwagi, a także Agacie Miazdze za wsparcie redakcyjne. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content