abstrakt:

Raport przedstawia główne fakty ekonomiczne na temat roli węgla w polskiej gospodarce oraz implikacje dekarbonizacji dla zużycia węgla i zatrudnienia w górnictwie w Polsce. Pokazujemy, że kwestie związane z tworzeniem miejsc pracy i łagodzeniem negatywnych efektów dla pracowników mają kluczowe znaczenie dla wycofywania węgla w Polsce, zwłaszcza na szczeblu regionalnym i lokalnym. Nasze symulacje dowodzą, że osiągnięcie celu porozumienia paryskiego w Polsce jest możliwe pod warunkiem zmniejszenia zużycia węgla kamiennego o 20% w okresie 2015-2030 oraz o 55% w latach 2015-2050. Szacujemy, że taka redukcja przełożyłaby się na spadek zatrudnienia w górnictwie o 47% w latach 2015-2030 oraz o 77% w latach 2015-2050. Od strony podaży siły roboczej, taką redukcję zatrudnienia można osiągnąć poprzez naturalny ubytek, tj. poprzez odpływ pracowników na emeryturę i umiarkowany napływ nowych pracowników. W celu ułatwienia transformacji należy stosować programy szkoleniowe, kursy zawodowe, świadczenia pracownicze i instrumenty polityki społecznej.

słowa kluczowe: węgiel, górnictwo, transformacja niskoemisyjna, zmiana strukturalna, rynek pracy

kody JEL: , ,

rok wydania: 2018

język : angielski

kategorie tematyczne : ,

numer publikacji : 04/2018

dodatkowe informacje: Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Coal Transitions” finansowanego ze środków KR Foundation. Autorzy rozszerzają wnioski dotyczące rynku pracy zawarte w raporcie „Coal Transitions in Poland” (Baran et al.) opublikowanym we wrześniu 2018 przez IDDRI i Climate Strategies. W opracowaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. Główny Urząd Statystyczny nie ponosi odpowiedzialności za dane i wnioski zawarte w publikacji. Dziękujemy Oliverowi Sartorowi i Janowi Rutkowskiemu za cenne uwagi, a także Agacie Miazdze za wsparcie redakcyjne. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszystkie błędy są nasze.

autorzy:
Jan Witajewski-Baltvilks

Instytut Badań Strukturalnych

Marek Antosiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

Aleksander Szpor

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Jan Baran

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje