W Instytucie Badań Strukturalnych jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami. Prowadzimy wiele projektów badawczych zarówno z polskimi uczelniami czy instytutami,
jak i uczestniczymy w projektach międzynarodowych. Współpracujemy przy projektach w różnych strukturach: jesteśmy liderami projektów, ale też uczestnikami lub donatorami.


Z naszych kompetencji w zakresie analizy ekonomicznej korzystają przedstawiciele administracji publicznej, którzy poszukują rzetelnej analizy skutków wprowadzonych polityk oraz podstaw do merytorycznej dyskusji na temat proponowanej polityki publicznej. Wspierają się nią również przedsiębiorstwa, które chcą podejmować decyzje biznesowe na podstawie wiarygodnych danych na temat interesującego ich rynku.

Reprezentujesz uczelnię, instytut badawczy, firmę lub thinktank?
Chcesz współpracować z Instytutem Badań Strukturalnych?
Skontaktuj się z nami: ibs@ibs.org.pl


Oto wybrane projekty i pola działalności IBS:

Innymi Słowy & Video IBS

W ramach realizacji celów, dla których Fundacja została powołana podejmujemy liczne działania mające na celu upowszechnianie wiedzy ekonomicznej, oraz rzetelnych badań i ewaluacji polityk publicznych, wyważonych opinii w bieżących sprawach życia publicznego i podnoszenie poziomu debaty publicznej.

Tak narodził się blog Innymi Słowy a wkrótce po nim realizacje audiowizualne, czyli materiały w przystępny i ciekawy sposób podsumowujące wiedzę w zakresie badanych przez nas zagadnień. Naszym celem nadrzędnym jest, byśmy zarówno jako społeczeństwo, jak i poprzez jego przedstawicieli we władzach umieli prowadzić dyskurs publiczny opierając się na faktach i merytorycznie, zmierzając ku optymalnym rozwiązaniom w zakresie polityk publicznych rozwijali się jako społeczeństwo.

Zapraszamy do lektury i oglądania naszych krótkich filmów.


Youth employment partnerSHIP

„Partnerstwo na rzecz zatrudnienia młodzieży – badania ewaluacyjne w Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech” to czteroletni projekt, w którym IBS jako leader prowadził badania rynku pracy osób młodych w czterech europejskich krajach. Projekt finansowany był przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, w ramach Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży EEA i Funduszy Norweskich. Fundusz ten został powołany w celu promowania zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia młodzieży w Europie. Projekt zaowocował szeregiem publikacji, warsztatów i szkoleń.

Ukoronowaniem osiągnięć projektu stała się konferencja w Brukseli, która przyciągnęła przedstawicieli licznych ośrodków badawczych oraz instytucji rządowych ze szczebla narodowego i ogólnoeuropejskiego jak również przedstawicieli organizacji NGOS.


Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

To network licznych instytucji badawczych ściśle współpracujących pod auspicjami Banku Światowego z przedstawicielami władz w krajach rozsianych po całym świecie. IBS jest jednym z najaktywniejszych członków i współorganizatorów wydarzeń.


Celem programu jest przyczynienie się do powstania interdyscyplinarnych rozwiązań dla wyzwań związanych z miejscami pracy na całym świecie. Wspieranie współpracy naukowców, przedstawicieli sektora prywatnego, związków zawodowych i innych partnerów, ułatwia stawiania czoła wyzwaniom rynku pracy. Sieć kontaktów umożliwia dzielenie się doświadczeniami, a także rozwijanie i dostarczanie narzędzi i rozwiązań w celu zwiększenia globalnego dialogu na temat strategii zatrudnienia.


Członkowie Jobs and Development spotykają się co roku w innym miejscu na świecie na dużej konferencji. Dotychczas konferencje w Warszawie, Waszyngtonie, Kapsztadzie czy Bogocie przyciągnęły uwagę licznego gremium odbiorców.


Efekty dystrybucyjne opodatkowania emisji w Europie Środkowej i Wschodniej

Celem projektu jest wsparcie realizacji założeń transformacji energetycznej, z uwzględnieniem sprawiedliwego podziału kosztów i korzyści tego procesu oraz ochrony najsłabszych grup społecznych.

Badacze analizują wpływ rosnących kosztów emisji dwutlenku węgla w UE na grupy, które są szczególnie wrażliwe na wzrost cen energii na przykładzie czterech państw członkowskich UE (Bułgaria, Węgry, Polska i Rumunia) – z wyższym niż średnia UE poziomem zależności od paliw kopalnych i wyższym niż średnia UE poziomem ubóstwa energetycznego. Ważną częścią projektu jest przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat kluczowych ustaleń z właściwymi decydentami na szczeblu krajowym i unijnym.

Projekt sfinansowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, na zlecenie niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWi) w ramach Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI).


System prognozowania polskiego rynku pracy

Głównym celem projektu było wdrożenie nowatorskiej metody prognozowania popytu na pracę, podaży pracy oraz luki popytowo-podażowej i opracowanie nowego narzędzia służącego do wyznaczania szczegółowych prognoz dla rynku pracy w horyzoncie 2050 roku.

Efektem prac w projekcie były liczne szkolenia przeprowadzone z pracownikami WUP’ów i PUP’ów oraz unikalna aplikacja do zastosowania w działalności urzędów pracy.


Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego

Jest to pierwsze, syntetyczne badanie najważniejszych elementów rynku muzycznego, w którym zastosowaliśmy innowacyjne metody analizy w tym m.in. niepublikowane do tej pory zbiorczo dane finansowe oraz statystyki odtwarzania muzyki przez użytkowników największych platform internetowych, radia i telewizji. Badanie może posłużyć jako podstawa w kształtowaniu polityki publicznej nakierowanej na wsparcie sektora kultury w Polsce.

Publikacja zrealizowana w ramach przetargu „Wykonanie badania ekonomicznego pn.: ‹‹Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego››.” Nr postępowania 11/BDG/PN/2019. Zamawiający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego