Zatrudnienie w Polsce 2010 – integracja i globalizacja

9 sierpnia 2011

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu raport „Zatrudnienie w Polsce – integracja i globalizacja”, który jest szóstym z kolei opracowaniem w serii „Zatrudnienie w Polsce”, poświęconej procesom kształtującym polski i europejski rynek pracy. Tym razem skupiamy się na wyzwaniach integracji europejskiej oraz miejscu Polski i Europy w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

Część pierwsza poświęcona została realizacji Strategii Lizbońskiej w krajach Unii Europejskiej. Analizujemy długookresowe i krótkookresowe przyczyny sukcesów i porażek rozwojowych ostatniej dekady w poszczególnych częściach Europy, pytamy o źródła narastających rozbieżności w osiąganiu celów zatrudnieniowych Strategii, a także o miejsce Polski w tym obrazie. Badamy różnice pomiędzy wzrostem gospodarczym oraz przemianami na rynkach pracy w UE27 i Stanach Zjednoczonych, pokazując, czemu Europa traci dystans do reszty globalizującego się świata. Biorąc pod uwagę kontekst strategiczny zadany przez dokumenty Europa 2020 i Polska, zastanawiamy się również nad realnymi szansami zniwelowania przez Polskę dystansu rozwojowego wobec UE15 i USA.

W części drugiej przedstawiamy kwestie związane z mobilnością przestrzenną mieszkańców Europy. Skupiamy się zwłaszcza na przepływach ludności między krajami europejskimi oraz na napływie imigrantów z krajów trzecich. Porównujemy otwartość poszczególnych rynków pracy w krajach Unii na pracowników zagranicznych, w szczególności obywateli innych państw Wspólnoty. Analizujemy proces integracji europejskiego rynku pracy oraz zmiany zachodzące w mobilności Europejczyków, wskazujemy na gospodarcze skutki otwartości na imigrantów spoza Unii. Zadajemy też istotne z polskiej perspektywy pytanie o to, czy migracje powrotne mogą pomóc zniwelować różnice rozwojowe pomiędzy krajami UE. Na koniec badamy wpływ regulacji wspólnotowych na procesy migracyjne, zestawiając osiągnięcia europejskie z doświadczeniami USA oraz innych państw rozwiniętych.

Część trzecią przedstawia rolę, jaką odgrywają bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej oraz ich wpływ na rynek pracy w Polsce i Europie Środkowej. Przedstawiamy kluczowe globalne trendy w przepływach kapitału oraz czynniki przyciągające BIZ na poziomie regionalnym. Ze względu na powiązania BIZ z handlem międzynarodowym analizujemy jego wpływ na europejskie rynki pracy i produktywność w poszczególnych sektorach gospodarki, pokazujemy powiązania między kierunkami napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych a oczekiwanymi korzyściami z wymiany handlowej. Szukamy źródeł przyciągania BIZ przez poszczególne kraje naszego regionu. Konfrontujemy też wyniki empirycznych badań atrakcyjności polskich województw dla inwestorów zagranicznych z narzędziami obecnie stosowanymi przez samorządy w celu zwiększenia wolumenu BIZ.

W ostatniej części opracowania skupiamy się na lokalnych skutkach procesów globalnych dotykających Polskę i pozostałe państwa regionu Europy Środkowej. Przedstawiając Czytelnikowi technologiczne, ekonomiczne i instytucjonalne aspekty pogłębiającej się globalizacji, opisujemy jej wpływ na strukturę produkcji i zatrudnienia w krajach rozwiniętej Północy (do których należy nasz region) i rozwijającego się Południa. Na przykładach historycznych pokazujemy wyzwania, które stają przed społecznościami lokalnymi w obliczu restrukturyzacji światowej gospodarki. Przechodząc do analizy obecnej sytuacji gospodarczej, opisujemy włączanie naszego regionu do europejskiej sieci powiązań gospodarczych, wskazując na lokalny wymiar tego procesu i różnice w jego przebiegu i skutkach w zależności od cech miejscowej gospodarki i rynku pracy. Opisując powyższe przemiany, skupiamy się na sektorach gospodarki, na które globalizacja wpływa ze szczególną siłą – należą do nich m.in. motoryzacja, produkcja stali i tekstyliów, ale też podatne na shoring rodzaje usług biznesowych, w tym sektor badawczo-rozwojowy.

Raport zamykają wnioski i rekomendacje koncentrujące się wokół polityki rozwoju i polityki regionalnej, gdyż to one muszą się dziś zmierzyć z wyzwaniami, które niesie ze sobą globalizacja dla gospodarki i rynku pracy, także na poziomie lokalnym. Podkreślamy również znaczenie narzędzi polityki rynku pracy i zabezpieczenia społecznego, od których zależy, którą ścieżką rozwoju będzie zmierzała Polska – Europy Północnej czy Południowej. Wskazujemy też, że przed polską polityką publiczną w dobie globalizacji stoją wyzwania zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim – Polska może bowiem przyjąć zarówno rolę rzecznika, jak i hamulcowego reform niezbędnych w całej Unii.

Opracowanie skierowane jest do praktyków polskiej polityki społeczno-gospodarczej, w tym zwłaszcza dotyczącej rynku pracy, a także do profesjonalnych ekonomistów, badaczy społecznych oraz wszystkich zainteresowanych modernizacją w dobie globalizacji.

rok wydania: 2011
język: polskiangielski
Kategoria publikacji: 
Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Edukacyjnych

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Skip to content