Opracowanie przygotowane wspólnie z Departamentem Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach cyklu Zatrudnienie w Polsce, poświęcone rygorystycznej analizie wybranych aspektów rynku pracy: zdolności gospodarki polskiej do absorpcji szoków makroekonomicznych, regionalnych zróżnicowań rynku pracy, migracji wewnętrznych i zagranicznych oraz znaczenia szarej strefy. Publikacja została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

rok wydania: 2007

język : polski

kategorie tematyczne :

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Zatrudnienie w Polsce

autorzy:
Iga Magda

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje