abstrakt:

Celem raportu jest diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem roli górnictwa węgla kamiennego w gospodarce regionu. W opracowaniu analizujemy sektor górniczy i okołogórniczy oraz instytucje rynku pracy i otoczenia biznesu, kluczowe dla przeprowadzenia zmian strukturalnych. Wskazujemy, że województwo śląskie jest w odpowiednim momencie do przyspieszenia procesu transformacji gospodarczej i przełamania wizerunku regionu, którego ścieżka rozwoju jest silnie związana z przemysłem tradycyjnym. Główne rekomendacje raportu obejmują: (1) przejęcie jednoznacznej roli koordynatora transformacji przez samorząd regionalny (2) określenie kierunków dywersyfikacji gospodarki gmin górniczych w aktualizowanych strategiach rozwoju lokalnego (3) zastosowanie zróżnicowanych instrumentów aktywizacji zawodowej wobec starszych i młodszych pracowników górnictwa.

słowa kluczowe: województwo śląskie, rynek pracy, górnictwo węgla kamiennego, transformacja energetyczna

kody JEL: , ,

rok wydania: 2020

język : polski

kategorie tematyczne :

numer publikacji : Research Report 02/2020

autorzy:
Joanna Mazurkiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Frankowski

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje