Przedmiotem badania było określenie korzyści jakie uzyskują państwa i regiony z Państw UE-15 w związku z realizacją polityki spójności w Polsce, kraju będącym największym beneficjentem wsparcia. Analizie poddane zostały środki finansowe wydatkowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach wszystkich programów operacyjnych w okresie programowania 2004-2006 z uwzględnieniem okresu programowania 2007-2013.

rok wydania: 2009

język : polski

autorzy:
wszystkie publikacje