abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie statystycznej miary ubóstwa energetycznego dla Polski. Prezentowane w niniejszej pracy badanie jest pierwszym dla Polski, które ściśle opiera się̨ na metodologii stosowanej w Wielkiej Brytanii – jedynym kraju posiadającym ustawową definicję ubóstwa energetycznego. Obliczamy trzy miary: absolutną – „10% dochodów”, zmodyfikowaną absolutną – „13% dochodów”, i relatywną – Low Income High Costs (LIHC). Otrzymane wyniki porównujemy z subiektywną oceną sytuacji energetycznej dokonaną przez gospodarstwa domowe. Ponadto odpowiadamy na pytanie, w jakim stopniu ubóstwo energetyczne pokrywa się z ubóstwem dochodowym. Po analizie różnych wariantów definicji rekomendujemy używanie w Polsce definicji relatywnej LIHC. Według tej miary ubóstwem energetycznym zagrożone jest 17% populacji Polski (6,44 mln osób), przede wszystkim mieszkańcy domów wolnostojących, mieszkańcy wsi, gospodarstwa domowe utrzymujące się z niezarobkowych źródeł oraz samotni rodzice z dziećmi i małżeństwa z co najmniej dwójką dzieci.

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, ubóstwo dochodowe, wydatki energetyczne

kody JEL: ,

rok wydania: 2015

język : polski, angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 16/2015

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: Publikacja powstała w ramach grantu finansowanego ze środków European Climate Foundation. Część wyników powstała w ramach współpracy Instytutu Badań Strukturalnych z Instytutem na rzecz Ekorozwoju.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Ubóstwo energetyczne

autorzy:
Dominik Owczarek

Instytut Spraw Publicznych

Agata Miazga

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje