Nowy projekt IBS, UŁ i IPiSS

System prognozowania polskiego rynku pracy
Rozpoczęliśmy prace nad nowym projektem dotyczącym prognozowania rynku pracy. Na stronie projektu opisujemy planowane działania.

Głównym celem projektu jest stworzenie narzędzia prognozującego popyt na pracę, podaż pracy oraz lukę popytowo-podażową w Polsce do 2050 roku. Narzędzie to pozwoli na rozszerzenie zakresu  tematycznego prognoz opracowanych na początku dekady przez ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Nowe narzędzie umożliwi instytucjom rynku pracy uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących kształtowania się sytuacji na rynku pracy,  a tym samym wesprze służby zatrudnienia w planowaniu efektywnych i trafnych działań. Pozwoli to szybko reagować na zmiany na rynku pracy, np. organizować szkolenia w przypadku zmieniającego się popytu ze względu na kwalifikacje. Projekt skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy, których celem jest m.in. zmniejszanie bezrobocia, rozwój zasobów ludzkich, wspieranie powstawania miejsc pracy wysokiej jakości i zwiększenie mobilności na rynku pracy.

spprp-partnerzy-logo

IBS pełni funkcję lidera projektu. Projekt realizujemy wspólnie z Wydziałem Socjologiczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w ramach konkursu PO WER). Przewidywany czas realizacji: listopad 2020.

 

Etapy projektu

 

1. Ocena i aktualizacja istniejących prognoz - pierwszy etap projektu obejmie wszechstronną ocenę istniejącego systemu prognozowania (http://www.prognozowaniezatrudnienia.pl), zarówno pod kątem wykorzystanej metodologii, jak i trafności uzyskiwanych wyników. Obecnie działające narzędzie zostanie również zasilone najnowszymi danymi. Dzięki temu do czasu uruchomienia nowego modelu instytucje rynku pracy będą miały dostęp do aktualnych prognoz.

 

2. Stworzenie nowego systemu prognozowania rynku pracy - rozszerzenie istniejącego narzędzia obejmie kilka aspektów:

  • prognozy popytu i podaży pracy oraz luki popytowo-podażowej – istniejące prognozy zostaną poszerzone o szczegółowe przekroje: typ powiatu, sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz poziom i kierunek wykształcenia potencjalnych pracowników.
  • moduł makroekonomiczny – moduł będzie implementował scenariusze znaczących zmian makroekonomicznych. Zostanie oparty o metodologię dynamicznych stochastycznych modeli równowagi ogólnej. Dzięki temu możliwe będzie zindywidualizowanie przez użytkowników założeń wykorzystanych w prognozach w oparciu o własne wartości wybranych wskaźników.
  • integracja z istniejącymi zasobami informacyjnymi – model będzie zintegrowany z istniejącymi instrumentami prognostycznymi, np. z platformą CeSAR oraz wortalem Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ).
  • moduł internetowych ofert pracy – moduł będzie automatycznie zbierał i klasyfikował oferty pracy umieszczane na portalach internetowych.
Narzędzie do prognozowania rynku pracy

Narzędzie będzie dostępne na nowej stronie internetowej, przez którą użytkownicy będą uruchamiali prognozy i symulacje modelu. Strona będzie zawierała kompleksową dokumentację opisującą metody prognozowania, warstwę programistyczną, analizy opisowe scenariuszy oraz podręcznik użytkownika. Na koniec projektu przeprowadzimy szkolenia z obsługi narzędzia w zakresie informatycznym oraz jego funkcjonalności.

 

***

Zachęcamy do śledzenia postępów prac na stronie projektu.

Projekt związany z tą wiadomością:

System prognozowania polskiego rynku pracy

wszystkie wiadomości