Konferencja końcowa projektu TIPPING+ w Brukseli

26 czerwca 2023
14-15 czerwca 2023 r. w Brukseli odbyła się konferencja końcowa projektu TIPPING+, w której wzięli udział badacze IBS.

Celem projektu TIPPING+ było stworzenie transdyscyplinarnych ram analizy różnych trajektorii rozwoju regionów węglowych i wysokoemisyjnych. Główne pytania badawcze dotyczyły warunków, w jakich dochodzi do zwrotu w kierunkach rozwoju regionów węglowych i wejścia na ścieżkę niskoemisyjnego wzrostu. Weryfikowaliśmy skutki takich zmian, możliwości przewidywania punktów zwrotnych i projektowania interwencji pozwalających sprawnie zaadaptować się do nowego systemu społeczno-gospodarczego. W projekcie analizowaliśmy zmiany zachodzące w 20 regionach.

Konferencja połączyła główne wątki dotyczące konceptualizacji punktów zwrotnych w rozwoju regionów węglowych. Podsumowaliśmy rolę konkretnych instytucji jako aktorów zmiany w kształtowaniu procesów dekarbonizacji. Nasza praca i wyniki mają wymierne i praktyczne znaczenie dla Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji. W konferencji wzięły udział osoby reprezentujące Komisję Europejską, firmy, organizacje pozarządowe pracujące ze społecznościami regionów węglowych, również z Polski.

IBS w ramach Tipping+

Badacze IBS aktywnie uczestniczyli w konferencji. Joanna Mazurkiewicz wystąpiła w panelu dyskusyjnym dotyczącym regionalnych strategii dekarbonizacji, Jakub Sokołowski moderował dyskusję, a Jan Frankowski prezentował poster. Głos podczas wydarzenia zabrała również Olha Lukash (Sumski Uniwersytet Państwowy) i Vasyl Namoniuk (Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie). Badacze dzięki solidarnemu działaniu konsorcjum projektowemu i zatrudnieniu w Instytucie Badań Strukturalnych kontynuowali w ostatnim roku pracę naukową z terenu Ukrainy.

Osiągnięcia zespołu IBS w projekcie TIPPING+ podsumowuje poster. Przez ostatnie trzy lata, dzięki wsparciu programu Horyzont 2020, jak również komplementarnym projektom, dostarczyliśmy wiedzy o przekształceniach rynku pracy wywołanych dekarbonizacją w największym regionie węglowym Europy. Ukazały się już dwa artykuły naukowe. Dodatkowe opracowania czekają na publikację do końca bieżącego roku. Wyniki prezentowaliśmy na kilku konferencjach międzynarodowych i krajowych. Nasze wnioski wykorzystano w regionalnych dokumentach strategicznych, a także raportach Banku Światowego. W dowód naszej aktywności badawczej zostaliśmy w maju zaproszeni przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do Regionalnej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji.

Wyniki badań IBS w projekcie Tipping+

Trzyletni projekt był również okazją, by nawiązać kontakty naukowe z instytucjami zajmującymi się społecznymi aspektami transformacji energetycznej. Do końca października będziemy jeszcze przygotowywać wspólne prace, konsumujące wyniki projektu i prezentować wnioski na konferencjach naukowych i warsztatach.

Projekt związany z tą wiadomością:
Newsletter
Skip to content