abstrakt:

Stopień odchodzenia od prac manualnych na korzyść prac kognitywnych, a także od prac rutynowych na korzyść prac nierutynowych, różni się w zależności od pokolenia. Zbadaliśmy wzorce wiekowe i kohortowe w strukturze zadań i umiejętności w krajach europejskich. Zmiany w strukturze zadań następowały znacznie szybciej wśród pracowników urodzonych w latach 70. i 80. niż wśród tych urodzonych przed rokiem 1970. Najbardziej rutynowe zawody ‘zestarzały’ się szybciej, a najmniej rutynowe wolniej niż przeciętnie. Różnice w wewnątrz-kohortowym wzroście intensywności zadań nierutynowych kognitywnych oraz w spadku intensywności zadań manualnych można przypisać różnicom w wykształceniu siły roboczej - wzrost wykształcenia wyższego miał miejsce głównie w młodszych kohortach. Po 2010, starsi pracownicy w całej Europie rzadziej posiadali wysoki poziom umiejętności, a częściej niski. Efekty te były widoczne u pracowników już od 45 roku życia, i najsilniejsze w przypadku umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

słowa kluczowe: struktura zadań w zawodach, rutynizacja, starzenie się ludności, struktura zawodowa, O*NET, PIAAC

kody JEL: , ,

rok wydania: 2017

język : angielski

kategorie tematyczne :

numer publikacji : 04/2017

dodatkowe informacje: Opracowanie zostało przygotowane na potrzeby raportu Banku Światowego z 2018 roku, zatytułowanego "Growing United: Upgrading Europe's Convergence Machine". Interpretacje i wnioski zawarte w tym artykule są ustaleniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Banku Światowego i jego organizacji stowarzyszonych. W niniejszym dokumencie wykorzystano dane Eurostat i OECD. Eurostat i OECD nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki i wnioski, które pochodzą od autorów.

autorzy:
Szymon Gorka

Instytut Badań Strukturalnych

Wojciech Hardy

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

Roma Keister

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje