Jak zmieniła się struktura zadań na polskim rynku pracy w latach 1996-2014? Kogo te zmiany najbardziej dotyczą? Z naszej analizy wynika, że ww. okresie zmalała intensywność czynności rutynowych i manualnych, a wzrosła nierutynowych i kognitywnych, a największe zmiany dotyczą młodszych pokoleń, które coraz częściej przed wejściem na rynek pracy decydują się na ukończenie studiów wyższych. Co ciekawe, w niektórych przypadkach rosnący zasób osób wykwalifikowanych do prac o nierutynowych zadaniach przekracza rzeczywiste zapotrzebowanie.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo (47) 2016.

abstrakt:

W niniejszym artykule analizujemy zmiany zachodzące w strukturze zadań wykonywanych na polskim rynku pracy w latach 1996-2014. Podążamy za podejściem opisanym w Autor, Levy i Murnane (2003) oraz Acemoglu i Autor (2011), wykorzystując dane O*NET 2003 i 2014 oraz BAEL. Nasze wyniki wskazują na rosnącą intensywność rutynowych i nierutynowych zadań kognitywnych oraz malejącą intensywność zadań zarówno rutynowych, jak i nierutynowych manualnych, głównie z powodu realokacji międzyzawodowej w zatrudnieniu. Kohorty urodzone po roku 1970 doświadczyły największych zmian w strukturze wykonywanych czynności i w najwyższym stopniu przyczyniły się do ogólnych zmian, podczas gdy prawie żadne zmiany nie zaszły w obrębie kohort urodzonych przed 1970. Pokazujemy, że przyrost czynności nierutynowych kognitywnych wśród osób urodzonych po roku 1970 był głównie napędzany rozpowszechnieniem edukacji wyższej w Polsce. Wynikające z tego zmiany w podaży wykonywanych zadań często przewyższały zapotrzebowanie na dany typ zadań, implikując relatywny spadek nierutynowości zadań w zawodach.

słowa kluczowe: struktura zadań w zawodach, rutynizacja, międzypokoleniowa przepaść

kody JEL: , ,

rok wydania: 2015

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 10/2015

ISSN : 2451-4373

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

autorzy:
Wojciech Hardy

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

Roma Keister

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje