Rutynowy i coraz starszy? Międzypokoleniowe różnice w derutynizacji pracy w Europie

28 marca 2017
abstrakt:

W niniejszym artykule analizujemy zmiany w strukturze zadań wykonywanych w pracy w 12 krajach europejskich w okresie 1998 – 2014, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy osobami w różnym wieku. Zastosowaliśmy podejście zaproponowane przez Autora et al. (2003) oraz Acemoglu & Autor (2011). Wykorzystaliśmy bazę danych charakterystyk zawodów O*NET połączoną z bazą danych indywidualnych EU-LFS, aby stworzyć pięć miar zadań wykonywanych w pracy: nierutynowych kognitywno-analitycznych, nierutynowych kognitywno-interpersonalnych, rutynowych kognitywnych, rutynowych manualnych oraz nierutynowych manualnych fizycznych. Wykazaliśmy, że przejście od prac rutynowych w kierunku prac nierutynowych następuje dużo szybciej wśród pracowników w wieku prime-age (25-44) niż wśród pracowników młodszych (15-24) i starszych (45-64). W większości krajów starzenie się siły roboczej następowało istotnie szybciej w zawodach, które początkowo były bardziej rutynowe, gdyż udział młodych pracowników w tych zawodach malał, a udział osób starszych rósł. Osoby w zawodach bardziej rutynowych miały większe prawdopodobieństwo bycia bezrobotnymi, szczególnie jeżeli były to osoby w wieku 15-34 lata – wskazują na to oszacowane przez nas modele regresji logistycznej.

słowa kluczowe: struktura zadań w zawodach, rutynizacja, starzenie się ludności, struktura zawodowa, O*NET
kody JEL: 
rok wydania: 2017
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 01/2017
ISSN: 2451-4373
Dodatkowe informacje:

Dziękujemy uczestnikom Jobs and Development Conference 2016 w Waszyngtonie oraz konferencji NTA-11 w Saly za konstruktywne komentarze. Badanie zostało wsparte finansowo w ramach programu Network for Jobs and Development Banku Światowego. Opracowanie własne na podstawie danych liczbowych Eurostat i GUS. Eurostat nie ponosi odpowiedzialności za przedstawione wyniki i wnioski. Stosuje się zwyczajowe zastrzeżenia. Wszelkie błędy są nasze. Pierwsza wersja artykułu została opublikowana w marcu 2017 r. Poprawiona wersja artykułu pochodzi z grudnia 2017 r.

Opublikowane w:

Economic Systems 44 (4), 2020.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:
 / 
autorzy:

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Instytut Badań Strukturalnych, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Digital Economy (DELab), Uniwersytet Warszawski;

Instytut Badań Strukturalnych

Skip to content