Celem tego raportu jest dostarczenie wiedzy i narzędzi, które stanowiłyby wsparcie dla polityki gospodarczej na Mazowszu. Mazowsze jest regionem pozytywnie wyróżniającym się na tle innych regionów Polski, ale nie znaczy to, że nie dotykają go ważne problemy społeczno-ekonomiczne.

Dwie grupy zagadnień wydają się z tego punktu widzenia szczególnie istotne. Pierwsza grupa dotyczy zmian na rynku pracy spowodowanych takimi czynnikami jak postępujące starzenie się ludności, rozwój nowych gałęzi gospodarki (np. przemysły kreatywne, usługi nowoczesne) oraz przedłużający się kryzys gospodarczy.

Druga grupa zagadnień dotyczy nierówności dochodowych pomiędzy regionami oraz grupami społecznymi w Polsce. Nierówności te są do jakiegoś stopnia potrzebne, aby stwarzać bodźce dla konkurencyjności i efektywności gospodarki, ale mogą również prowadzić do rozwarstwienia społecznego, które szkodzi harmonijnemu rozwoju gospodarczemu.

Obie grupy zagadnień zostały poddane analizie w ramach projektu badawczego: „Mazowsze 2020: system wsparcia zarządzania zmianami gospodarczymi”, realizowanego przez Instytut Badań Strukturalnych (IBS) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu opracowany został również model makroekonomiczny gospodarki województwa mazowieckiego oraz aplikacja MazowszeApp, która umożliwia prowadzenie za jego pomocą analiz i prognoz ekonomicznych dotyczących Mazowsza.

rok wydania: 2013

język : polski

autorzy:
Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

Jan Baran

Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Warszawski

wszystkie publikacje