abstrakt:

Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu zmian cen, dochodów oraz struktury gospodarstw domowych na zasięg ubóstwa energetycznego w Polsce do roku 2030. W tym celu zbudowane zostały scenariusze zmian w każdym wyróżnionym wymiarze (struktura demograficzna, poziom dochodów, struktura budynków oraz ceny energii). Następnie symulacyjnie wyznaczono, w jakim zakresie te scenariusze przełożą się na zakres ubóstwa energetycznego, mierzonego absolutnie, relatywnie oraz subiektywnie. Analizę przeprowadzamy za pomocą statyczno-dynamicznego modelu mikrosymulacyjnego opartego na populacji z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych 2013. Na podstawie przeprowadzonych badań zauważamy, że wzrost cen energii o 1% przełoży się na wzrost wydatków na energię jedynie o 0,1-0,2%. Wzrost dochodów wpłynie na niewielki spadek wydatków energetycznych w strukturze konsumpcji. Do roku 2030 nie przewidujemy znaczących zmian w skali ubóstwa energetycznego w Polsce. Według miary relatywnej (LIHC) oraz miary subiektywnej skala zjawiska nieznacznie się zmniejszy, a według miary absolutnej „10% dochodów” – nieznacznie się powiększy.

słowa kluczowe: ubóstwo energetyczne, wydatki energetyczne, QUAIDS, system popytu, mikrosymulacje, BBGD

kody JEL: , , ,

rok wydania: 2016

język : polski

kategorie tematyczne : ,

dodatkowe informacje: Publikacja powstała dzięki wsparciu ze środków European Climate Foundation.

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Ubóstwo energetyczne

autorzy:
Michał Ramsza

Instytut Badań Strukturalnych

Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

Agata Miazga

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje