Co wpływa na fluktuacje klina rynku pracy? Analiza porównawcza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i strefy euro

30 sierpnia 2015
abstrakt:

W niniejszej pracy wykorzystano model klasy DSGE z mechanizmem poszukiwań i dopasowań na rynku pracy do badania zróżnicowania wahań koniunkturalnych klina rynku pracy w dwóch krajach Europy Środkowo-Wschodniej i strefie euro. Przeprowadzona analiza wskazuje, że obserwowana w danych wyższa zmienność klina w Polsce i Czechach wynika przede wszystkim z różnic w charakterystyce zaburzeń stochastycznych, a nie z odmiennych cech strukturalnych rynku pracy. Ponadto zidentyfikowano dużą heterogeniczność czynników wpływających na dynamikę klina w analizowanych gospodarkach. Podczas gdy w Polsce relatywnie dużą rolę dla jego zmienności odgrywają zaburzenia pochodzące z rynku pracy, w Czechach i strefie euro większe znaczenie mają szoki preferencji. Duża rola szoków rynku pracy w polskiej gospodarce sugeruje, że niedoskonałości na rynku pracy w Polsce są większe, co może negatywnie przekładać się na dobrobyt społeczny.

słowa kluczowe: klin rynku pracy, mechanizm poszukiwań i dopasowań, cykl koniunkturalny, kraje Europy Środkowo-Wschodniej
kody JEL: 
rok wydania: 2015
język: angielski
Kategoria publikacji: 
seria wydawnicza: IBS Working Paper
numer publikacji: 14/2015
ISSN: 2451-4373
autorzy:

Narodowy Bank Polski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Skip to content