Duża rola szoków rynku pracy w polskiej gospodarce sugeruje, że  niedoskonałości na rynku pracy w Polsce są większe, co może negatywnie przekładać się na dobrobyt społeczny.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Economic Modelling nr 56, 2016.

abstrakt:

W niniejszej pracy wykorzystano model klasy DSGE z mechanizmem poszukiwań i dopasowań na rynku pracy do badania zróżnicowania wahań koniunkturalnych klina rynku pracy w dwóch krajach Europy Środkowo-Wschodniej i strefie euro. Przeprowadzona analiza wskazuje, że obserwowana w danych wyższa zmienność klina w Polsce i Czechach wynika przede wszystkim z różnic w charakterystyce zaburzeń stochastycznych, a nie z odmiennych cech strukturalnych rynku pracy. Ponadto zidentyfikowano dużą heterogeniczność czynników wpływających na dynamikę klina w analizowanych gospodarkach. Podczas gdy w Polsce relatywnie dużą rolę dla jego zmienności odgrywają zaburzenia pochodzące z rynku pracy, w Czechach i strefie euro większe znaczenie mają szoki preferencji. Duża rola szoków rynku pracy w polskiej gospodarce sugeruje, że niedoskonałości na rynku pracy w Polsce są większe, co może negatywnie przekładać się na dobrobyt społeczny.

słowa kluczowe: klin rynku pracy, mechanizm poszukiwań i dopasowań, cykl koniunkturalny, kraje Europy Środkowo-Wschodniej

kody JEL: ,

rok wydania: 2015

język : angielski

kategorie tematyczne :

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 14/2015

ISSN : 2451-4373

autorzy:
Małgorzata Skibińska

Narodowy Bank Polski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

wszystkie publikacje