„Tasks, Skills, and Institutions” – właśnie opublikowana książka pod redakcją Piotra Lewandowskiego w wolnym dostępie

28 czerwca 2023
Piotr Lewandowski jest współredaktorem książki Tasks, Skills, and Institutions - The Changing Nature of Work and Inequality, wydanej przez Oxford University Press w ramach WIDER Studies in Development Economics.

Tom pod redakcją Carlosa Gradína, Piotra Lewandowskiego, Simone Schotte i Kunal Sen bada trendy w nierównościach zarobków w krajach rozwijających się w celu określenia głównych czynników. Książka zawiera analizę przekrojową i studia przypadków 11 krajów o niskim lub średnim dochodzie, które doświadczyły silnych transformacji.

W swoim rozdziale Piotr Lewandowski, Albert Park i Simone Schotte stworzyli specyficzną dla danego kraju rutynową intensywność zadań w zawodach dla 87 krajów, które obejmują 75% globalnego zatrudnienia i przedstawili stylizowane fakty dotyczące globalnej rozbieżności w derutynizacji miejsc pracy. Rozdział ten został początkowo rozpowszechniony jako IBS Working Paper 08-2022.

Autorzy badań krajowych wykorzystują specyficzną dla danego kraju rutynową intensywność zadań i miary zadań O*NET, aby rozłożyć zmiany w nierówności zarobków w 11 gospodarkach rozwijających się i wschodzących, w tym w Indiach, Chinach, Indonezji, RPA, Argentynie i Brazylii. Badają również rolę edukacji i zmian strukturalnych. Badania krajowe pokazują, że te rynki pracy ulegają derutynizacji, ale znajdują niewiele dowodów na polaryzację pracy i płac, które są powszechne w krajach o wysokich dochodach. Zmiany w strukturze edukacji i zwroty z edukacji wydają się być częstym motorem zmian nierówności zarobków w gospodarkach wschodzących i rozwijających się. Istotne są również instytucje specyficzne dla danego kraju, takie jak płaca minimalna.

Książka ukazała się w otwartym dostępie w formacie pdf tutaj

Newsletter
Skip to content