Analiza Instytutu Badań Strukturalnych porównuje oczekiwane indywidualne emerytury w przebiegu kariery zawodowej związanej z epizodami pracy na umowach cywilnoprawnych oraz z wykorzystaniem wyłącznie umów o pracę. Wyniki przedstawia w podgrupach ze względu na płeć i poziom wykształcenia, a także ocenia dwie obecne w dyskusji politycznej rozwiązania powyższego problemu, tj. obowiązek odprowadzania składek od wszelkich umów zlecenia, co najmniej od wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz dobrowolne oszczędzanie w filarze kapitałowym.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 33(2) 2016.

abstrakt:

W artykule wykorzystujemy kohortowy model systemu emerytalnego do ilościowej analizy wpływu rozpowszechnienia umów cywilnoprawnych na wysokość oczekiwanych emerytur w Polsce. Uwzględniamy heterogeniczność siły roboczej oraz wpływ zróżnicowania lat pracy, odprowadzanych składek i waloryzacji kont. Oceniamy efekty rozwiązań zwiększających strumień składek płaconych przez pracujących na umowach cywilnoprawnych. Pokazujemy, że w porównaniu do segmentu umów o pracę, oczekiwana emerytura jest niższa w segmencie umów cywilnoprawnych o 17%. Wśród mężczyzn główną przyczyną tej luki są niższe składki, a wśród kobiet krótsze zatrudnienie w cyklu życia. Obowiązek odprowadzania składek od umów zlecenia od wysokości minimalnego wynagrodzenia pozwoli na domknięcie ok. 4,4 pp. luki emerytur między segmentami, o ile nie podniesie ryzyka bezrobocia w segmencie umów cywilnoprawnych. Dodatkowe oszczędzanie w trzecim filarze 2% płacy brutto w trakcie pracy na umowy zlecenia obniża lukę między segmentami o mniej niż 1 pp.

słowa kluczowe: segmentacja rynku pracy, emerytury, system emerytalny o zdefiniowanej składce

kody JEL: , ,

rok wydania: 2015

język : angielski

kategorie tematyczne : ,

seria wydawnicza : IBS Working Paper

numer publikacji : 09/2015

ISSN : 2451-4373

dodatkowe informacje: streszczenie w j. polskim

Projekt, w ramach którego powstała publikacja:

Jobs and Development: Creating Multi-Disciplinary Solutions

autorzy:
Roma Keister

Instytut Badań Strukturalnych, Szkoła Główna Handlowa

Kamil Stroński

Instytut Badań Strukturalnych

Piotr Lewandowski

Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Warszawa, oraz IZA, Bonn.

wszystkie publikacje