Tworzenie i rozwój parków naukowo-technologicznych (PNT) stanowi jeden z kluczowych elementów polityki proinnowacyjnej w Polsce. Dynamiczny wzrost wydatków publicznych na tworzenie i rozwój PNT wskazuje na potrzebę oceny efektywności różnych aspektów funkcjonowania tych jednostek, rozpoznania ich problemów rozwojowych, a także analizy ryzyk związanych z tego typu polityką proinnowacyjną. Dlatego też najważniejszym celem projektu było dokonanie powyższej oceny. Projekt zrealizowany w ramach Konkursu Dotacji "Fundusze strukturalne na poziomie NSS" finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

rok wydania: 2008

język : polski

autorzy:
Maciej Lis

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje