W niniejszym raporcie opisana jest struktura modelu MEMO III - wielosektorowego, dynamicznego, stochastycznego modelu równowagi ogólnej, wykorzystywanego przez zespół IBS do analizy polityk klimatycznych. Struktura produkcji w modelu jest bezpośrednio kalibrowana do macierzy przepływów międzygałęziowych dla wybranego regionu lub kraju. Model posiada m.in. rozbudowany moduł wymiany z zagranicą, rynku pracy oraz endogenicznej technologicznej adaptacji firm. Symulacje wykorzystujące model MEMO III zostały wykonane m.in. do: 1) analizy polityk promujących efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych w ramach projektu FP7 DYNAMIX (http://dynamix-project.eu/), 2) analizy skuteczności i kosztów podatku od emisji oraz sektorowych planów gospodarczych poprawiających efektywność energetyczną w Chile w ramach projektu MAPS (http://www.mapsprogramme.org/) oraz 3) analizy ryzyka związanego z różnymi ścieżkami niskoemisyjnej transformacji (http://transrisk-project.eu/).

słowa kluczowe: DSGE, ekonomia klimatyczna, zmiana technologiczna

kody JEL:

rok wydania: 2016

język : angielski

kategorie tematyczne :

autorzy:
Paweł Kowal

Instytut Badań Strukturalnych (IBS)

Marek Antosiewicz

Instytut Badań Strukturalnych

wszystkie publikacje