System innowacji dla morskich farm wiatrowych w Polsce

pixabay-wiatraki-czb
Rozpoczynamy prace nad technologicznym systemem innowacji dla morskich farm wiatrowych w Polsce.

Ambitne plany Unii Europejskiej dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych wywołują konieczność transformacji polskiej gospodarki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jednocześnie wprowadzone w 2016 r. w nowym systemie wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) koszyki aukcyjne oraz ustawa regulująca warunki budowy nowych elektrowni wiatrowych znacznie ograniczają rozwój w Polsce najbardziej rozpowszechnionych na świecie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych – lądowych farm wiatrowych i fotowoltaiki. W tej sytuacji konieczne wydaje się inwestowanie w rozwój innych technologii. Wśród potencjalnie najbardziej perspektywicznych są morskie farmy wiatrowe, które stanowią jedną z najszybciej rozwijających się technologii produkcji energii elektrycznej w Europie. W ostatnim dziesięcioleciu średnioroczny przyrost mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej w Europie wynosił około 30%. Technologia ta rozwija się w szczególności w Danii, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, a więc w państwach z dostępem do Morza Północnego i Morza Bałtyckiego.

 

Chcąc opracować właściwą politykę publiczną w powyższym obszarze, potrzeba dobrze rozumieć otoczenie i zależności istniejące w ramach danej technologii.

Do końca 2017 r. opracujemy i zaprezentujemy technologiczny system innowacji dla morskich farm wiatrowych w Polsce

Z tego względu rozpoczęliśmy (w ramach projektu TRANSrisk) nowy projekt badawczy mający na celu zbudowanie technologicznego systemu innowacji (z ang. Technological Innovation System – TIS) dla morskich farm wiatrowych w Polsce.

 

Innowacja stanowi rezultat interakcji powstających ze współdziałania wielu podmiotów, to efekt działania systemowego, a nie indywidualnego. Technologiczny system innowacji jest dynamiczną siecią aktorów, działających w określonych ramach gospodarczych i instytucjonalnych, zaangażowanych w opracowywanie, wdrażanie i dyfuzję danej technologii. Koncepcja systemu innowacji pozwala w naukowy sposób wyjaśniać naturę zmian technologicznych. Budowa technologicznego systemu innowacji odbywa się przez przejście przez ściśle zdefiniowane w literaturze przedmiotu kroki, obejmujące analizę:

  • struktury systemu innowacji (aktorów, instytucji, sieci, czynników technologicznych),
  • fazy rozwoju technologii,
  • zależności funkcyjnych w ramach systemu innowacji,
  • barier dla rozwoju technologii oraz
  • instrumentów polityki państwa wspierających rozwój technologii.

Istotnym elementem badania jest zaangażowanie interesariuszy, a więc przeprowadzenie wywiadów z osobami ze środowiska związanego z daną technologią (przedstawicielami firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych czy naukowcami).

 

Opracowany przez nas technologiczny system innowacji dla morskich farm wiatrowych zaprezentujemy pod koniec  2017 roku. Zachęcamy jednak do śledzenia na bieżąco przebiegu prac badawczych. Wszystkie informacje prezentować będziemy na stronie projektu TRANSrisk oraz w bezpłatnym newsletterze IBS.

 

js

Projekt związany z tą wiadomością:

TRANSrisk

wszystkie wiadomości